[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2006-2009 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai
1.1.3. Tầm quan trọng của sử dụng đất đai
1.1.4. Cơ sở lý luận của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.5. Cơ sở thực tiễn của quy hoạch sử dụng đất
1.1.6. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.1.7. Hệ thống các văn bản liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1.2. Tình hình sử dụng đất trên thế giới
1.3. Tình hình sử dụng đất đai tại việt nam
1.3.1. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước
1.3.2. Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi cả nước
1.4. Tình hình sử dụng đất đai tại địa bàn nghiên cứu
1.4.1. Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên
1.4.2. Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại TPTN
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu của đề tài
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều tra về điều kiện tự nhiên, Kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên
2.3.2. Điều tra về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.3. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2009
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Điều tra thu thập các tài liệu, số liệu sơ cấp, thứ cấp
2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa
2.4.3. Thừa kế các tài liệu sẵn có
2.4.4. Phương pháp dự báo
2.4.5. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
2.4.6. Thống kê xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Về vị trí địa lý và khí hậu, thuỷ văn
3.1.1.2. Các nguồn tài nguyên [3]
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
3.1.2.1 Đặc điểm về tình hình kinh tế
3.1.2.2. Đặc điểm về dân số, lao động và chất lượng nguồn lực
3.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
3.1.3. Đánh giá tiềm năng, cơ hội và hạn chế của điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội đến sự phát triển của thành phố Thái Nguyên
3.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.3. Thực trạng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Thực trạng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.3.2. Thực trạng thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006-2009
3.3.2.1. Những nội dung chính trong phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên
3.3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp
3.3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp
3.3.2.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng
3.3.3. Tình hình quản lý nhà nước về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
3.4. Đánh giá chung công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại
3.4.3. Nguyên nhân chủ yếu
3.5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015
3.5.1 Giải pháp về ban hành các văn bản pháp quy
3.5.2. Giải pháp về tổ chức lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
3.5.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
3.5.4. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
3.5.5. Giải pháp cho từng nhóm đất
3.5.5.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
3.5.5.2. Đối với đất phi nông nghiệp
3.5.5.3. Đầu tư, khai thác đất chưa sử dụng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan