[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]

Mở rộng thị trường, sản xuất kinh doanh nước sạch tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng thị trường, sản xuất kinh doanh nước sạch tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRưỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN SXKD NưỚC SẠCH VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu mở rộng thị trường phát triển SXKD nước sạch
1.1.1. Một số vấn đề lý luận về nước sạch
1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về thị trường, mở rộng thị trường
1.1.3. Sản xuất kinh doanh và phát triển SXKD
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường SXKD
1.1.5. Kinh nghiệm mở rộng thị trường SXKD nước sạch trên thế giới và Việt Nam
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu
1.2.3. Các chỉ tiêu phân tích
1.2.4. Các phương pháp phân tích
Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRưỜNG, PHÁT TRIỂN SXKD NưỚC SẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NưỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường, phát triển SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Nhân khẩu và lao động
2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
2.1.4. Điều kiện kinh tế
2.1.5.Nhân tố khoa học kỹ thuật
2.1.6. Cơ chế chính sách
2.1.7. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình mở rộng thị trường SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.2. Thực trạng mở rộng thị trường, phát triển SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.2.1. Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.2.2.Thực trạng cung sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.2.3.Thực trạng cầu sản phẩm nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.2.4. Kết quả mở rộng thị trường, phát triển SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
2.2.5. Đánh giá chung tình hình mở rộng thị trường SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
Chương III: ĐỊNH HưỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRưỜNG SXKD NưỚC SẠCH TẠI CÔNG TY CỎ PHẦN NưỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
3.1. Những căn cứ, định hướng, mục tiêu mở rộng thị trường nhằm phát triển SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.1.1. Những quan điểm mở rộng thị trường tiêu thu của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.1.2. Những căn cứ chủ yếu để mở rộng thị trường SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.1.3. Những định hướng chủ yếu để mở rộng thị trường nhằm phát triển SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.1.4. Mục tiêu chủ yếu để mở rộng thị trường nhằm phát triển SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng thị trường SXKD nước sạch tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.2.1. Phát triển và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.2.2. Chú trọng nghiên cứu, lựa chọn và mở rộng thị trường tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
3.2.3. Thiết lập hệ thống thông tin thị trường
3.2.4. Nâng cao giá trị, đảm bảo chất lượng nước sạch, an toàn, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ trong SXKD tại Công ty
3.2.5. Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗn hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ nước sạch
3.2.6. Tăng cường vốn đầu tư để mở rộng thị trường, phát triển SXKD nước sạch
3.2.7. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm tỷ lệ thất thoát nước
3.2.8. Giải pháp về bảo vệ nguồn tài nguyên nước
3.2.9. Giải pháp về đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan