[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN tại vùng 7 ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng 7 ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1 Tổng quan về DNVVN
1.1.1 Khái niệm về DNVVN          
1.1.2 DNVVN tại Việt Nam           
1.1.3 Đặc điểm của DNVVN         
1.1.4 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân
1.2 Tín dụng ngân hàng đối với DNVVN
1.2.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.2.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với DNVVN của Ngân Hàng Thương Mại        
1.2.3 Vai trò của tín dụng đối với DNVVN
1.2.4 Phân loại các hình thức tín dụng ngân hàng dành cho DNVVN
1.3 Chất lượng tín dụng
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.4 Mở rộng hoạt động cho vay đối với DNVVN tại ngân hàng thương mại
1.4.1 Khái niệm về mở rộng cho vay
1.4.2 Vai trò của việc mở rộng cho vay
1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng quy mô cho vay
1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng quy mô cho vay của ngân hàng thương mại
1.5 Bài học kinh nghiệm về việc cho vay đối với DNVVN của một số nước trên thế giới
1.5.1. Kinh nghiệm cho vay đối với DNVVN của một số nước trên thế giới
1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam và V7 - TCB
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VÙNG 7, NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM      
2.1 Tổng quan về NHTM CP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)  
2.1.1  Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Techcomban
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2 Tổng quan về Vùng 7, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam   
2.2.1 Giới thiệu sơ lược về V7 - TCB       
2.2.2Cơ cấu tổ chức của V7 - TCB
2.2.3 Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2011 tại  V7 – TCB
2.2.3.1  Phân tích thu nhập của V7  - TCB
2.2.3.2 Phân tích chi phí hoạt động của V 7 - TCB        
2.2.3.3 Lợi nhuận của V7 – TCB
2.2.4  Hoạt động cho vay đối với DNVVN tại V7 - TCB
2.3 Tình hình mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại V7 - TCB
2.3.1 Tình hình khách hàng là Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại V7 - TCB
2.3.2 Phân tích tình mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại V7 - TCB
2.3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng DNVVN tại V7 – TCB
2.4 Đánh giá về khả năng mở rộng cho vay tại V7 – TCB, giai đoạn 2008 - 2011
2.4.1 Những kết quả đạt được về mở rộng cho vay DNVVN
2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân đối với mở rộng quy mô cho vay DNVVN tại Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
2.4.2.1 Về cơ chế cho vay
2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía DNVVN
2.5  Đánh giá chung về chất lượng tín dụng của DNVVN tại V7 – TCB
2.5.1 Những mặt đạt được
2.5.2 Những tồn tại trong hoạt động  nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN
2.5.2.1 Tồn tại
2.5.2.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại V7 – TCB
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI VÙNG 7, NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển cho vay đối với DNVVN của Chính phủ
3.2  Định hướng cho vay đối với DNVVN tại V7 - TCB           
3.3 Giải pháp mở rộng cho vay đối với DNVVN của V7 - TCB
3.3.1  Đa dạng hóa sản phẩm cho vay đối với DNVVN
3.3.2 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng
3.3.3 Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng
3.3.4 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng
3.4 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN tại V7 –TCB
3.4.1 Nhạy bén và nâng cao công tác thẩm định cho vay đối với DNVVN
3.4.2 Kiểm tra giám sát khoản vay chặt chẽ
3.4.3 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các đơn vị kinh doanh của Vùng
3.5 Giải pháp tăng hiệu quả cho vay đối với DNVVN
3.6  Các giải pháp bổ trợ
3.6.1 Nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên, phát triển nguồn nhân lực
3.6.2 Tạo sự kiên kết giữa các doanh nghiệp để phát huy lợi thế và quy mô
3.6.3 Xây dựng thương hiệu
3.6.4 Tiếp cận, tìm hiểu và xây dựng thông tin tín dụng
3.6.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.7 Kiến nghị
3.7.1 Đối với Chính phủ
3.7.2 Đối với UBND Thành phố Hồ Chí Minh
3.7.3 Đối với NHNN
3.7.4 Đối với V7 - TCB
3.7.5 Kiến nghị đối với DNVVN

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan