[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa J01 vụ mùa 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện Bắc Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa J01 vụ mùa 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện Bắc Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam
1.3. Những kết quả nghiên cứu về mật độ cấy
1.3.1. Mật độ cấy ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng lúa
1.3.2. Những kết quả nghiên cứu về mật độ cấy trên thế giới
1.3.3. Những kết quả nghiên cứu về mật độ cấy ở Việt nam
1.4. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Cơ sở lý luận của việc bón phân cho cây lúa.
1.4.2. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa ở Việt Nam
1.4.3. Phương pháp bón phân cho lúa
14.3.1. Các loại và các dạng phân bón sử dụng cho lúa
1.4.3.2. Lượng phân bón cho lúa ở những vùng trồng lúa chính
1.4.3.3. Phương pháp bón phân cho lúa
1.4.4. Vấn đề bón phân cân đối cho cây lúa
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu:
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Quy trình kỹ thuật thí nghiệm
2.4.1. Làm đất:
2.4.2. Thời vụ trồng:
2.4.3. Mật độ cấy:
2.4.4. Kỹ thuật ngâm ủ
2.4.5. Bón phân
2.4.6. Thu hoạch
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Đất đai nơi thí nghiệm
2.5.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.5.3. Phương pháp theo dõi
2.6. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
2.6.1. Chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng:
2.6.2. Các chỉ tiêu về hình thái, sinh lý
2.6.3. Các chỉ tiêu chống chịu
2.6.4. Chỉ tiêu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
2.7. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến thời gian sinh trưởng của giống lúa J01.
3.2. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến đặc điểm hình thái và sinh lý của giống lúa J01
3.3. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến khả năng đẻ nhánh của giống lúa J01
3.4. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến khả năng tích lũy vật chất khô của giống lúa J01
3.5. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến khả năng chống chịu của giống lúa J01
3.6. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa J01
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan