[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, mức phân đạm và các phương pháp chế biến khác nhau đến năng suất và thành phần hoá học của lá sắn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, mức phân đạm và các phương pháp chế biến khác nhau đến năng suất và thành phần hoá học của lá sắn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Cây sắn và một số đặc điểm sinh vật học của cây sắn
1.1.2. Mật độ trồng sắn
1.1.3. Lượng phân bón và phương pháp bón phân
1.1.4. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của lá sắn, củ sắn
1.1.5. Độc tố trong sản phẩm sắn
1.1.6. Những nguyên tắc chế biến để khử bỏ độc tố HCN trong sắn
1.1.7. Những phương phương pháp chế biến củ và lá sắn
1.1.8. Sắn trong chăn nuôi
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Thí nghiệm 1
2.3.2. Thí nghiệm 2
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm 1
3.1.1. Khí tượng khu vực thí nghiệm từ 2009 - 2010
3.1.2. Thành phần dinh dưỡng đất thí nghiệm
3.1.3. Ảnh hưởng của các mật độ trồng khác nhau tới năng suất lá sắn thí nghiệm
3.1.4. Sản lượng lá tươi, vật chất khô, protein của các mật độ trồng khác nhau
3.1.5. Ảnh hưởng của các liều lượng phân đạm khác nhau tới năng suất lá sắn thí nghiệm
3.1.6. Sản lượng lá tươi, vật chất khô, protein của các công thức thí nghiệm
3.2. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm 2
3.2.1. Thành phần hoá học của lá sắn
3.2.2. Thời gian phơi nắng, sấy khô lá sắn
3.2.3. Ảnh hưởng của các phương pháp chế biến đến thành phần hoá học của lá sắn
3.2.4. Thành phần hóa học của bột lá sắn sau các khoảng thời gian bảo quản
3.2.5. Hàm lượng HCN trong lá sắn tươi ở các giai đoạn lá khác nhau
3.2.6. Hàm lượng HCN trong bột lá sắn ở các phương pháp chế biến khác nhau
3.2.7. Hàm lượng HCN trong bột lá sắn ở thời gian bảo quản khác nhau
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan