[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan hồ điệp (Phalaennopsis)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan hồ điệp (Phalaennopsis)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Giới thiệu chung về cây hoa lan
1.1.1 Nguồn gốc của hoa lan
1.1.2 Vị trí phân bố cây hoa lan
1.1.3 Phân loại hoa lan
1.1.4 Giá trị kinh tế và sử dụng cây lan
1.2 Điều kiện trong nuôi trồng hoa lan
1.2.1 Yêu cầu nhiệt độ
1.2.2 Ánh sáng
1.2.3 Yêu cầu về độ ẩm
1.2.4 Yêu cầu về độ thông thoáng
1.2.5 Yêu cầu dinh dưỡng
1.3 Đặc điểm thực vật học của cây hoa lan
1.3.1 Rễ cây
1.3.2 Thân cây
1.3.3 Lá cây
1.3.4 Hoa
1.3.5 Quả
1.3.6 Hạt
1.4 Tình hình sản xuất hoa lan trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1 Tình hình sản xuất hoa lan trên toàn thế giới
1.4.2 Tình hình sản xuất hoa lan ở Việt Nam
1.5 Một số kết quả nghiên cứu về hoa lan trên thế giới và ở Việt Nam
1.5.1 Một số kết quả nghiên cứu về hoa lan trên thế giới
1.5.2 Một số kết quả nghiên cứu về hoa lan ở Việt Nam
1.6 Một số kết quả nghiên cứu về điều kiện để nuôi trồng hoa lan ở Việt Nam
1.6.1 Thiết kế vườn
1.6.2 Cây giống
1.6.3 Chậu và giá thể
1.6.4 Tưới nước
1.6.5 Bón phân
1.7 Giới thiệu về lan Hồ Điệp Phalaennopsis
1.7.1 Giới thiệu
1.7.2 Đặc điểm thực vật học của lan Hồ Điệp
1.7.2.1 Rễ
1.7.2.2 Thân
1.7.2.3 Lá
1.7.2.4 Hoa
1.7.2.5 Quả và hạt
1.7.3 Điều kiện trồng lan Hồ Điệp
1.7.3.1 Giá thể
1.7.3.2 Chậu trồng
1.7.3.3 Nhiệt độ
1.7.3.4 Ánh sáng
1.7.3.5 Nước tưới
1.7.4 Phân bón
1.7.5 Các thiết bị trồng
1.7.6 Trồng hoa lan Hồ Điệp để cung cấp vào dịp Tết Nguyên đán
1.7.7 Phòng trừ rụng hoa, rụng nụ
1.7.8 Phòng trừ sâu bệnh hại cây lan Hồ Điệp
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Vật liệu sử dụng
2.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.4 Nội dung nghiên cứu
2.5 Phương pháp nghiên cứu
2.5.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa của cây hoa lan Hồ Điệp
2.5.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng bộ lá của cây hoa lan Hồ Điệp
2.5.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự ra hoa của cây hoa lan Hồ Điệp
2.5.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến khả năng sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp
2.5.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến khả năng sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp
2.6 Phương pháp theo dõi
2.7 Kỹ thuật chăm sóc
2.8 Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp
3.1.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng bộ lá của cây lan Hồ Điệp
3.1.1.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón đến sinh trưởng bộ lá của cây lan Hồ Điệp
3.1.1.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng bộ lá của cây lan Hồ Điệp
3.1.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sự ra hoa của cây lan Hồ Điệp
3.1.2.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón đến sự ra hoa của lan Hồ Điệp
3.1.2.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sự ra hoa của lan Hồ Điệp
3.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp
3.2.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại giá thể đến sự tăng trưởng kích thước bộ lá của cây lan Hồ Điệp
3.2.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại giá thể đến sự sinh trưởng, phát triển hoa của cây lan Hồ Điệp
3.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan