[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Đặc điểm sinh học của giun đũa Ascaris suum
1.1.2. Bệnh giun đũa lợn (Ascariosis)
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH GIUN ĐŨA LỢN
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
2.2.1. Mẫu nghiên cứu
2.2.2. Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.3.1. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn (Ascariosis)
2.3.2. Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis)
2.3.3. Biện pháp phòng trị bệnh giun đũa cho lợn
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp lấy mẫu
2.4.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu
2.4.3. Phương pháp xác định thời gian phát triển và tồn tại của trứng giun đũa có sức gây bệnh trong phân ở ngoại cảnh
2.4.4. Phương pháp gây nhiễm cho lợn
2.4.5. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng của lợn bị bệnh giun đũa
2.4.6. Phương pháp xét nghiệm máu để xác định một số chỉ số huyết học của lợn bị bệnh giun đũa và lợn khỏe
2.4.7. Xác định mối tương quan giữa số lượng giun đũa ký sinh với số trứng trong một gam phân
2.4.8. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể, vi thể
2.4.9. Phương pháp theo dõi hiệu lực của thuốc tẩy giun đũa lợn
2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.5.1. Một số tham số thống kê
2.5.2. Một số công thức tính tỷ lệ (%)
2.5.3. So sánh mức độ sai khác giữa 2 số trung bình
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN ĐŨA LỢN
3.1.1. Tình hình nhiễm giun đũa lợn ở 3 huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Nghiên cứu ô nhiễm của trứng giun đũa lợn ở ngoại cảnh
3.2. NGHIÊN CỨU BỆNH GIUN ĐŨA LỢN
3.2.1. Kết quả gây nhiễm giun đũa cho lợn
3.2.2. Bệnh lý, lâm sàng của bệnh giun đũa ở lợn gây nhiễm
3.2.3. Biểu hiện lâm sàng của lợn bị bệnh giun đũa do nhiễm tự nhiên ở các địa phương
3.2.4. Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bị bệnh giun đũa
3.2.5. Xác định mối tương quan giữa số lượng giun đũa ký sinh ở lợn và số trứng giun đũa trong một gam phân
3.3. BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ BỆNH GIUN ĐŨA CHO LỢN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan