[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Pác Bó tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Pác Bó tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của biện pháp cắt tỉa
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón qua lá
2.1.3. Cơ sở khoa học của việc sử dụng chất điều hoà sinh trưởng
2.2. Nguồn gốc, phân bố và tình hình sản xuất hồng ăn quả
2.2.1. Nguồn gốc và phân loại
2.2.2. Tình hình phân bố và sản xuất hồng ăn quả
2.3. Những nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học liên quan đến phạm vi của đề tài
2.3.1. Nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học cây hồng
2.3.2. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh cây hồng
2.3.3. Nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân cho hồng
2.3.4. Nguồn gốc, đặc tính một số chất điều hoà sinh trưởng và phân bón qua lá sử dụng trong nghiên cứu của đề tài
2.3.5. Một số đặc điểm của giống hồng Pác Bó
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất cây ăn quả và cây hồng tại Hà Quảng - Cao Bằng
3.4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học
3.4.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống hồng không hạt Pác Bó tại Hà Quảng - Cao Bằng
3.5. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.5.1. Theo dõi đặc điểm sinh học của giống hồng Pác Bó
3.5.2. Nghiên cứu các giai đoạn ra hoa, đậu quả, năng suất, chất lượng quả
3.5.3. Các chỉ tiêu về chất lượng quả
3.5.4. Các chỉ tiêu về sâu bệnh
3.6. Phương pháp xử lý số liệu và tính toán
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sản xuất hồng tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Tình hình sản xuất hồng tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
4.1.3. Tình hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc
4.1.4. Cơ cấu giống hồng tại xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
4.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống hồng Pác Bó
4.2.1. Những nghiên cứu về đặc điểm hình thái ở cây hồng Pác Bó
4.2.2. Quá trình ra hoa, đậu quả của giống hồng Pác Bó
4.2.3. Đặc điểm hình thái quả và năng suất quả hồng Pác Bó
4.2.4. Tình hình sâu bệnh hại trên cây hồng Pác Bó tại Hà Quảng Cao Bằng
4.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng rụng quả trên giống hồng Pác Bó tại Hà Quảng Cao Bằng
4.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất chất lượng cây hồng Pác Bó tại Hà Quảng Cao Bằng
4.3.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng của chế phẩm điều tiết sinh trưởng và phân bón qua lá đến khả năng ra hoa đậu quả của cây hồng Pác Bó
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan