[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hình thái, chức năng động mạch cảnh bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hình thái, chức năng động mạch cảnh bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tăng huyết áp
1.2. Tổng quan hình thái chức năng động mạch cảnh
1.3. Vữa xơ động mạch và một số yếu tố nguy cơ
1.4. Các phương pháp thăm dò động mạch cảnh
1.5. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về bệnh lý động mạch cảnh
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.6. Vật liệu nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Kết quả thay đổi về hình thái, chức năng của động mạch cảnh
3.3. Mối liên quan giữa hình thái, chức năng động mạch cảnh chung với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tăng huyết áp.
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Sự biến đổi hình thái, chức năng của động mạch cảnh
4.3. Mối liên quan giữa hình thái, chức năng động mạch cảnh chung hai bên với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan