[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) cho vùng đất không chủ động nước tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI (System of Rice Intensification) cho vùng đất không chủ động nước tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài
1.2. Những nghiên cứu về bộ rễ và phương thức bón phân cho cây lúa
1.3. Những nghiên cứu về mật độ, tuổi mạ và số dảnh cấy
1.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI ở Việt Nam
1.5. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI trên thế giới
1.5.1. Tình hình nghiên cứu ở Trung Quốc
1.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Thái Lan
1.5.3. Tình hình nghiên cứu ở Campuchia
1.5.4. Tình hình nghiên cứu ở Iran
1.5.5. Tình hình nghiên cứu tại một số nước khác
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Điều kiện thí nghiệm
2.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.4.4. Phương pháp sử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện thời tiết khí hậu tại Tỉnh Thái Nguyên
3.2. Kết quả thử nghiệm kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI trên vùng đất không chủ động nước tại Thái Nguyên trong vụ mùa 2009
3.2.1. Thời gian sinh trưởng
3.2.2. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống lúa khang dân 18
3.2.3. Một số chỉ tiêu về bộ rễ
3.2.3.1. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến số rễ
3.2.3.2. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến chiều dài rễ
3.2.3.3. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến đường kính rễ
3.2.3.4. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến trọng lượng khô của rễ ở tầng đất 0 – 5 cm.
3.2.3.5. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến trọng lượng khô của rễ ở tầng đất 6 – 10 cm
3.2.3.6. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến trọng lượng khô của rễ ở tầng đất 11 – 20 cm.
3.2.4. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến khả năng tích lũy vật chất khô của thân lá
3.2.5. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến bệnh khô vằn
3.2.6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu
3.3. Kết quả thử nghiệm kỹ thuật thâm canh lúa SRI trên đất không chủ động nước tại Thái Nguyên trong vụ xuân 2010
3.3.1. Thời gian sinh trưởng
3.3.2. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống lúa khang dân 18
3.3.3. Một số chỉ tiêu về bộ rễ
3.3.3.1. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến số rễ
3.3.3.2. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến chiều dài rễ
3.3.3.3. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến đường kính rễ
3.3.3.4. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến trọng lượng khô của rễ ở tầng đất 0 – 5cm
3.3.3.5. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến trọng lượng khô của rễ ở tầng đất 6 – 10cm
3.3.3.6. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến trọng lượng khô của rễ ở tầng đất 11 – 20cm
3.3.4. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh lúa SRI đến khả năng tích lũy vật chất khô của thân lá.
3.3.5. Khả năng chống chịu
3.3.6. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan