[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu ngô trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất ngô ở Thái Nguyên
1.3. Ưu thế lai
1.3.1. Khái niệm ưu thế lai
1.3.2. Các loại ưu thế lai
1.3.3. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai
1.3.4. Phương pháp đánh giá ưu thế lai
1.3.5. Các loại giống ngô
1.3.6. Các bước chọn tạo giống ngô lai
1.4. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô
1.4.1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô trên thế giới
1.4.2. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô ở Việt Nam
1.4.3. Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây ngô
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Xác định cây theo dõi
2.4.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.4. Thu thập số liệu mô hình trình diễn
2.5. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
2.6. Thu thập số liệu khí tượng
2.7. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.1.1. Các giai đoạn sinh trưở ng , phát triển của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.1.1.1 Giai đoạn từ gieo đến trỗ cờ
3.1.1.2. Giai đoạn tung phấn, phun râu
3.1.1.3. Giai đoạn chín sinh lý
3.1.2. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây củ a cá c giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.1.3. Động thái ra lá của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.2. Đặc điểm hình thái của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.2.1. Số lá trên cây và chỉ số diện tích lá
3.2.1.1. Số lá trên cây
3.2.1.2. Chỉ số diện tích lá
3.2.2. Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp
3.2.2.1. Chiều cao cây
3.2.2.2. Chiều cao đóng bắp
3.2.2.3. Tỷ lệ chiều cao đóng bắp/chiều cao cây
3.3. Khả năng chống chịu của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.3.1. Khả năng chống đổ
3.3.2. Khả năng chống chịu sâu bệnh
3.3.2.1. Sâu đục thân ngô (Ostrinia nubilalis Hiibner)
3.3.2.2. Sâu cắn râu
3.3.2.3. Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani Kuhn)
3.4. Trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.4.1. Trạng thái cây
3.4.2. Trạng thái bắp
3.4.3. Độ bao bắp
3.5. Các yếu tố cấu thàh năng suất và năng suất của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009
3.5.1. Số bắp/cây
3.5.2. Chiều dài bắp
3.5.3. Đường kính bắp
3.5.4. Số hàng/bắp
3.5.5. Số hạt/hàng
3.5.6. Khối lượng 1000 hạt
3.5.7. Năng suất lý thuyết
3.5.8. Năng suất thực thu
3.6. Kết quả mô hình trình diễn giống ngô ưu tú
3.6.1. Giống, địa điểm và quy mô trình diễn
3.6.2. Một số chỉ tiêu hình thái và năng suất của giống H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại Phổ Yên - Thái Nguyên
3.6.3. Đánh giá và xếp hạng của người dân về giống H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại Phổ Yên - Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan