[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số bệnh giun lươn (Swine strongylosis) ở lợn tại một số địa phương ở tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số bệnh giun lươn (Swine strongylosis) ở lợn tại một số địa phương ở tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Giun lươn ký sinh ở lợn
1.1.2. Bệnh giun lươn ở lợn
1.2. Tình hình nghiên cứu về bệnh giun lươn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2.1. Mẫu nghiên cứu
2.2.2. Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun lươn ở lợn
2.3.2. Nghiên cứu bệnh giun lươn ở lợn
2.3.3. Biện pháp phòng và trị bệnh giun lươn cho lợn
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp lấy mẫu
2.4.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu
2.4.3. Phương pháp xác định thời gian phát triển và tồn tại của trứng ấu trùng giun lươn trong phân lợn ở ngoại cảnh
2.4.4. Phương pháp gây nhiễm cho lợn
2.4.5. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng bệnh giun lươn ở lợn gây nhiễm
2.4.6. Phương pháp xét nghiệm máu để xác định một số chỉ tiêu huyết học của lợn bị bệnh giun lươn và lợn khoẻ
2.4.7. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể
2.4.8. Phương pháp theo dõi hiệu lực tẩy giun lươn của thuốc
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.5.1. Một số công thức tỷ lệ (%)
2.5.2. Một số tham số thống kê
2.5.3. So sánh mức độ sai khác giữa hai số trung bình
Chương 3: KẾT QUẢ VÀO THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun lươn ở lợn
3.1.1. Tình hình nhiễm giun lươn ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng và ấu trùng giun lươn ở ngoại cảnh
3.1.3. Thời gian sống của ấu trùng giun lươn có sức gây bệnh trong phân lợn ở ngoại cảnh
3.2. Nghiên cứu bệnh giun lươn ở lợn
3.2.1. Bệnh giun do gây nhiễm
3.2.2. Bệnh giun lươn ở lợn nhiễm tự nhiên
3.2.3. Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn trước và sau khi bị bệnh giun lươn
3.3. Nghiên cứu sử dụng thuốc tẩy giun lươn cho lợn
3.3.1. Hiệu lực của một thuốc điều trị bệnh giun lươn cho lợn
3.3.2. Độ an toàn của thuốc tẩy giun lươn cho lợn
3.3.3. Bước đầu đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh giun lươn cho lợn
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan