[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc trên đất một vụ lúa tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc trên đất một vụ lúa tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tầm quan trọng và vị trí của cây lạc
1.2.1. Giá trị dinh dưỡng và vai trò của cây lạc đối với chăn nuôi
1.2.2. Giá trị cây lạc trong hệ thống trồng trọt
1.3. Tình hình sản xuất, tiêu thụ lạc trên thế giới và trong nước.
1.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc trên thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lạc ở Việt Nam.
1.3.3. Tình hình sản xuất lạc ở Lạng Sơn
1.3.4. Tình hình sản xuất lạc ở Hữu Lũng, Lạng Sơn.
1.4. Tình hình nghiên cứu về cây lạc trên thế giới và trong nước.
1.4.1. Tình hình nghiên cứu về cây lạc trên thế giới.
1.4.1.1. Tình hình nghiên cứu về chọn tạo giống lạc trên thế giới
1.4.1.2. Tình hình nghiên cứu mật độ và khoảng cách trồng lạc trên thế giới .
1.4.1.3. Tình hình nghiên cứu về dinh dưỡng và bón phân cho lạc trên thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu về cây lạc ở Việt Nam.
1.4.2.1. Tình hình nghiên cứu về chọn tạo giống lạc ở Việt Nam
1.4.2.2. Tình hình nghiên cứu về mật độ và khoảng cách trồng lạc ở Việt Nam
1.4.2.3. Tình hình nghiên cứu sử dụng phân bón cho lạc ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.4. Đặc điểm thời tiết khí hậu và đất đai nơi nghiên cứu.
2.4.1. Đặc điểm thời tiết khí hậu nơi nghiên cứu
2.4.2. Đặc điểm đất đai nơi nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp điều tra
2.5.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.5.3. Các chỉ tiêu theo dõi
2.5.3.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển
2.5.3.2. Đánh giá mức độ bệnh hại
2.5.3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất.
2.5.3.4. So sánh hiệu quả kinh tế ở các công thức thí nghiệm
2.5.4. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả của thí nghiệm so sánh 5 giống lạc tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, vụ Xuân năm 2009
3.1.1. Khả năng mọc mầm và các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống lạc ở vụ Xuân 2009
3.1.2. Khả năng phân cành của các giống lạc thí nghiệm vụ Xuân năm 2009 .
3.1.3. Khả năng hình thành nốt sần của các giống lạc thí nghiệm
3.1.4. Mức độ nhiễm một số loại bệnh hại chính của các giống lạc
3.1.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lạc thí nghiệm
3.1.6. Hiệu quả kinh tế của các giống lạc trong vụ Xuân 2009.
3.2. Kết quả nghiên cứu mật độ trồng giống lạc L23 trên đất một vụ lúa tại huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn vụ Xuân 2010.
3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng phân cành của giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ nhiễm một số bệnh ở giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống L23 vụ Xuân 2010
3.2.4.1. Ảnh hưởng của mật độ đến tổng số quả/cây.
3.2.4.2. Ảnh hưởng của mật độ đến số quả chắc/cây.
3.2.4.3. Ảnh hưởng của mật độ đến khối lượng 100 quả.
3.2.4.4. Ảnh hưởng của mật độ đến khối lượng 100 hạt.
3.2.4.5. Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ hạt/quả
3.2.4.6. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất cá thể
3.2.4.7. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất lý thuyết.
3.2.4.8. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất thực thu.
3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng hiệu quả kinh tế của giống lạc L23 trong vụ Xuân 2010
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến giống lạc L23 trên đất một vụ lúa tại Hữu Lũng, Lạng Sơn vụ Xuân 2010
3.3.1. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.3.2. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến khả năng phân cành của giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.3.3. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến mức độ nhiễm một số bệnh của giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.3.4. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lạc L23 vụ Xuân 2010.
3.3.4.1. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến tổng số quả/cây
3.3.4.2. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến số quả chắc/cây
3.3.4.3. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến khối lượng 100 quả
3.3.4.4. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến khối lượng 100 hạt
3.3.4.5. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến tỉ lệ hạt/quả
3.3.4.6. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến năng suất cá thể
3.3.4.7. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến năng suất lý thuyết
3.3.4.8. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến năng suất thực thu
3.3.5. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón khác nhau đến hiệu quả kinh tế giống lạc L23 trong vụ Xuân 2010
3.4. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lạc L23 vụ Xuân 2010 trên đất một vụ lúa tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
3.4.1. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lạc L23 vụ Xuân 2010
3.4.2. Đánh giá của người dân đối với giống tham gia xây dựng mô hình sản xuất trong vụ Xuân 2010
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan