[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa đồng tiền Salan trong chậu tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa đồng tiền Salan trong chậu tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
Chương 1. MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1. Cơ sở thực tiễn
2.1.2. Cơ sở lý luận
2.1.2.1. Các nghiên cứu về giá thể trồng rau hoa
2.1.2.2. Các nghiên cứu về dinh dưỡng qua lá
2.1.2.3. Một số ứ ng dụng về dinh dưỡng qua lá
2.1.2.4. Các nghiên cứu về c hất diều hoà sinh trưởng
2.2. Khái quát sơ lược tình hình phát triển hoa cây cảnh trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Tình hình sản xuất hoa cây cảnh trên thế giới và Việt Nam
2.2.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa của một số nước trên thế giới
2.2.1.2. Tình hình sản xuất hoa cây cảnh trong nước
2.3. Những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii Bolus)
2.3.1. Tình hình phát triển, sản xuất hoa đồng tiền trên thế giới và Việt Nam
2.3.2. Đặc điểm thực vật học và giá trị sử dụng của cây hoa đồng tiền
2.3.2.1. Đặc điểm thực vật học
2.3.2.2. Giá trị sử dụng
2.3.3. Yếu cầu sinh thái của cây hoa đồng tiền
2.3.3.1. Nhiệt độ
2.3.3.2. Ánh sáng
2.3.3.3. Ẩm độ
2.3.3.4. Đất
2.3.3.5 Các yếu tố dinh dưỡng
2.3.4. Các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa đồng tiền
2.3.4.1. Kỹ thuật trồng đồng tiền trên nền đất
2.3.4.2. Sâu bệnh và cách phòng trừ
2.3.4. 3.Các nghiên cứu về giống hoa đồng tiền
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
3.3.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.3.2.1. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển
3.3.2.2. Theo dõi các giai đoạn sinh trưởng phát triển
3.3.2.3. Theo dõi các chỉ tiêu về năng suất chất lượng hoa
3.3.2.4. Phân cấp hoa
3.3.2.5. Theo dõi thành phần sâu bệnh hại, tỷ lệ bệnh hại
3.3.3. Đặc điểm của vật liệu vật liệu nghiên cứu
3.3.3.1. Đặc điểm của giống hoa đồng tiền Salan
3.3.3.2. Đặc điểm các chế phẩm kích thích sinh trưởng
3.3.3.3. Đặc điểm của các loại phân bón qua lá
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 4 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng thực hiện đề tài
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
4.1.2. Tình hình sản xuất, kỹ thuật canh tác
4.1.3. Một số nét chính về thời tiết vụ đông xuân 2008 – 2009 và 200 – 2010
4.2. Ảnh hưởng của mùn gỗ keo đến khả năng sinh trưởng và phát triển của hoa đồng tiền Salna trồng trong chậu
4.2.1. Tỷ lệ sống của hoa đồng tiền SaLan thí nghiệm
4.2.2. Ảnh hưởng của mùn gỗ keo tới các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.2.3. Ảnh hưởng của mùn gỗ keo tới động thái ra lá của hoa đồng tiền SaLan trồng trong chậu
4.2.4. Ảnh hưởng của mùn gỗ keo tới động thái đẻ nhánh của hoa đồng tiền SaLan trồng trong chậu
4.2.4. Ảnh hưởng của mùn gỗ keo tới một số chỉ tiêu về năng suất, chất lượng của hoa đồng tiền SaLan trồng trong chậu
4.2.5. Ảnh hưởng của mùn gỗ keo tới tình hình sâu bệnh của đồng tiền SaLan trồng trong chậu
4.3. Ảnh hưởng của các chế phẩm kích thích sinh trưởng (KTST) đến hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.3.1. Ảnh hưởng của các chế phẩm KTST đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.3.2. Ảnh hưởng của các chế phẩm KTST đến khả năng sinh trưởng của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.3.3. Ảnh hưởng của các chế phẩm KTST đến năng suất chất lượng của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.3.4. Ảnh hưởng của các chế phẩm KTST đến phân cấp hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.3.5. Ảnh hưởng của các chế phẩm KTST đến diễn biến sâu bệnh hại trên giống hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến khả năng sinh trưởng phát triển của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.4.1. Ảnh hưởng của phân bón lá đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.4.2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến động thái ra lá của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.4.3. Ảnh hưởng của phân bón lá đến động đẻ nhánh của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.4.4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất chất lượng của hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.4.4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến phân cấp hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
4.3.5. Ảnh hưởng của phân bón lá đến diễn biến sâu bệnh hại trên giống hoa đồng tiền Salan trồng trong chậu
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan