[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của Gà, Vịt đối với vacxin H5N1 tại Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của Gà, Vịt đối với vacxin H5N1 tại Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỆNH CÚM GIA CẦM
1.2. LỊCH SỬ BỆNH CÚM GIA CẦM
1.3. TÌNH HÌNH DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1.3.1. Tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới
1.3.2. Tình hình dịch cúm gia cầm ở Việt Nam
1.4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS CÚM TYP A
1.4.1. Đặc điểm cấu trúc chung của virus thuộc họ Orthomyxoviridae
1.4.2. Đặc điểm hình thái, cấu trúc của virus cúm typ A
1.4.3. Đặc tính kháng nguyên của virus cúm typ A
1.4.4. Thành phần hóa học
1.4.5. Quá trình nhân lên và tác động gây bệnh của virus
1.4.6. Độc lực của virus
1.4.7. Danh pháp
1.4.8. Phân loại virus
1.4.9. Nuôi cấy và lưu giữ virus cúm gà
1.4.10. Miễn d ịch chống bệnh cúm gia cầm
1.5. DỊCH TỄ HỌC BỆNH CÚM GIA CẦM
1.5.1. Phân bố dịch
1.5.2. Động vật cảm nhiễm
1.5.3. Động vật mang virus
1.5.4. Sự truyền lây
1.5.5. Sức đề kháng của virus cúm
1.5.6. Mùa vụ phát bệnh
1.6. TRIỆU CHỨNG, BỆNH TÍCH CỦA BỆNH CÚM GIA CẦM
1.6.1. Triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm gia cầm
1.6.2. Bệnh tích đại thể của bệnh cúm gia cầm
1.6.3. Bệnh tích vi thể
1.7. CHẨN ĐOÁN BỆNH
1.8. KIỂM SOÁT BỆNH
1.9. VACXIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM
1.10. NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ BỆNH CÚM GIA CẦM
Chương 2. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG NGHIÊN CỨU
2.1. NỘI DUNG
2.1.1. Một số đặc điểm của bệnh cúm gia cầm ở tỉnh Phú Thọ
2.1.2. Sự đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của đàn gà, vịt được tiêm vacxin H5N1 năm 2009
2.2. VẬT LIỆU
2.2.1. Đối tượng kiểm tra
2.2.2. Vacxin
2.2.3. Các hoá chất dùng trong xét nghiệm
2.2.4. Các trang thiết bị và cơ sở vật chất
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Điều tra một số chỉ tiêu liên quan đến chăn nuôi và dịch cúm gia cầm của tỉnh Phú Thọ
2.3.2. Giám sát một số chỉ tiêu của đàn gia cầm sau tiêm phòng vacxin H5N1 của tỉnh Phú Thọ
2.3.2.1. Giám sát lâm sàng
2.3.2.2. Giám sát huyết thanh
2.3.2.3. Lấy mẫu
2.3.2.4. Phản ứng ngưng kết hồng cầu HA
2.3.2.5. Giám đ ịnh virus phân lập bằng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu HI
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH CÚM GIA CẦM Ở TỈNH PHÚ THỌ
3.1.1. Tình hình bệnh cúm gia cầm từ cuối năm 2003 đến nay
3.1.2. Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo mùa
3.1.3. Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo loại gia cầm
3.1.4. Biến động tỷ lệ mắc bệnh theo phương thức chăn nuôi
3.1.5. Biến động tỷ lệ mắc bệnh cúm theo quy mô đàn gia cầm
3.2. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ ĐỘ DÀI MIỄN DỊCH CỦA ĐÀN GÀ, VỊT ĐƯỢC TIÊM VACXIN NĂM 2009 TẠI TỈNH PHÚ THỌ
3.2.1. Kết quả tiêm phòng vacxin cúm cho đàn gia cầm của tỉnh Phú Thọ năm 2009
3.2.2. Kết quả giám sát lâm sàng trên đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vacxin
3.2.3. Giám sát huyết thanh học của đàn gà sau khi được tiêm phòng vacxin
3.2.3.1. Đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của gà được tiêm vacxin H5N1
3.2.3.2. Tần số phân bố các mức kháng thể của gà được tiêm vacxin H5N1 tại các thời điểm lấy mẫu
3.2.3.3. Đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch ở đàn gà thí nghiệm
3.2.3.4. So sánh hiệu giá kháng thể trung bình của đàn gà thí nghiệm và của các đàn gà trong tỉnh
3.2.4. Khảo sát đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của vịt được tiêm vacxin H5N1 Trung Quốc tại Phú Thọ năm 2009
3.2.4.1. Đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của vịt được tiêm vacxin
3.2.4.2. Tần số phân bố các mức kháng thể của vịt tiêm vacxin H5N1 tại các thời điểm lấy mẫu
3.2.4.3. Đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của đàn vịt thí nghiệm sau tiêm vacxin H5N1
3.2.4.4. So sánh hiệu giá kháng thể trung bình của đàn vịt TN với các đàn trong tỉnh
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan