[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu ở lợn sau cai sữa trên địa bàn tỉnh Thái Bình và chế tạo thử nghiệm auto - vaccine phòng bệnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu ở lợn sau cai sữa trên địa bàn tỉnh Thái Bình và chế tạo thử nghiệm auto - vaccine phòng bệnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm bệnh phù đầu lợn
1.2. Vai trò của vi khuẩn E. coli trong bệnh phù đầu lợn
1.2.1. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn E. coli
1.2.2. Đặc tính gây bệnh của vi khuẩn E. coli
1.2.3. Biện pháp phòng trị bệnh phù đầu lợn
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Chương 2: NỘI DUNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu lợn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2.2.2. Phân lập vi khuẩn E. coli từ những lợn mắc bệnh phù đầu
2.2.3. Chế tạo auto - vaccine phòng bệnh phù đầu lợn
2.3. Vật liệu nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ
2.4.2. Thu thập mẫu và phân lập vi khuẩn.
2.4.3. Xác định serotype kháng nguyên O của các chủng vi khuẩn phân lập được
2.4.4. Phương pháp xác định các yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
2.4.5. Kiểm tra độc lực của các chủng vi khuẩn phân lập trên chuột bạch
2.4.6. Xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được
2.4.7. Chế tạo auto - vaccine
2.4.8. Phương pháp tiêm phòng:
2.4.9. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều tra một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu lợn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3.1.1. Tình hình bệnh phù đầu lợn trong các năm 2008, 2009, 2010
3.1.2. Tình hình bệnh phù đầu theo địa điểm
3.1.3. Điều tra tình hình lợn chết do mắc bệnh phù đầu
3.1.4. Điều tra tình hình lợn mắc bệnh phù đầu theo mùa
3.1.5. Điều tra tình hình lợn mắc bệnh phù đầu theo lứa tuổi
3.2. Phân lập vi khuẩn E. coli từ mẫu bệnh phẩm lợn mắc bệnh phù đầu
3.3. Giám định một số đặc tính sinh vật, hóa học của chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.4. Xác định một số serotype kháng nguyên O của các chủng phân lập
3.5. Xác định yếu tố bám dính của chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.6. Xác định khả năng gây dung huyết của chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.7. Xác định khả năng sản sinh độc tố đường ruột của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được
3.8. Xác định độc lực của chủng vi khuẩn phân lập
3.9. Kết quả thử tính mẫn cảm với kháng sinh và hóa dược của vi khuẩn E. coli phân lập được
3.10. Chế tạo và kiểm nghiệm auto - vaccine phòng bệnh phù đầu lợn
3.10.1. Bồi dưỡng kháng nguyên phục vụ chế auto - vaccine
3.10.2. Kiểm tra đánh giá chất lượng auto - vaccine trong phòng thí nghiệm
3.11. Thử nghiệm an toàn auto - vaccine trên lợn thí nghiệm
3.12. Khảo sát đáp ứng miễn dịch của lợn thí nghiệm sử dụng auto - vaccine
3.13. Thử nghiệm khả năng bảo hộ lợn thí nghiệm của auto - vaccine với chủng E. coli phân lập.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan