[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giêng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng Hích, Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giêng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng Hích, Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Ô nhiễm môi trường
1.1.1. Ô nhiễm môi trường do sản xuất nói chung
1.1.2. Ô nhiễm môi trường nước do khai thác mỏ
1.2. Ô nhiễm môi trường do chì
1.2.1. Đặc điểm lý, hóa của chì
1.2.2. Sự tồn lưu và các con đường xâm nhập của chì vào cơ thể con người
1.2.3. Đường xâm nhập, sự tích lũy, đào thải của chì
1.2.4. Cơ chế gây độc của chì
1.2.5. Ảnh hưởng của chì đối với các cơ quan trong cơ thể
1.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe, bệnh tật người dân xung quanh khu khai thác mỏ
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu:
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.3. Các chỉ số nghiên cứu:
2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.3. Phương pháp xử lý hạn chế sai số
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu:
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.2. Mức độ ô nhiễm chì trong nước giếng của người dân sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên
3.3. Thực trạng bệnh tật của người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên
3.3.1. Tỷ lệ mắc một số chứng bệnh của người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì Làng Hích.
3.3.2. Kết quả xét nghiệm chì trong máu, chì trong nước tiểu, nồng độ Hb của người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì Làng Hích và liên quan giữa hàm lượng chì trong máu với một số bệnh
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Mức độ ô nhiễm chì trong nước giếng của người dân sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên, năm 2011.
4.2. Thực trạng bệnh tật của người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên năm 2011.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan