[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng bản đồ địa chính và thông tin đất đai xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất tại khu vực trung tâm Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng bản đồ địa chính và thông tin đất đai xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất tại khu vực trung tâm Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GIÁ ĐẤT, ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ LÝ LUẬN PHÂN VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI
1.1. Tổng quan về giá đất
1.2. Tổng quan về định giá đất đô thị và các phương pháp xác định giá đất
1.3. Lý luận về phân vùng giá trị đất đô thị
1.4. Các luận điểm cơ bản về vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.5. Các giải pháp tìm vùng giá trị đất đai
1.6. Bản đồ địa chính, ảnh viễn thám có độ phân giải cao và khả năng cung cấp thông tin phục vụ phân vùng đất đô thị, định giá đất đô thị áp dụng tại Việt nam
1.7. Hệ thống phần mềm sử dụng quản lý tính giá đất dựa trên vùng giá trị đất đai
1.8. Những vấn đề rút ra từ chương nghiên cứu tổng quan
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. XÂY DỰNG VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI (VÙNG GIÁ ĐẤT) KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Vị trí địa lý và tình hình phát triển kinh tế xã hội phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
3.2. Thực trạng về bản đồ địa chính tại khu vực thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Trưng Vương nói riêng
3.3. Công tác định giá đất tại Tỉnh Thái Nguyên
3.4. Giá đất ở quy định tại địa bàn nghiên cứu
3.5. Sử dụng bản đồ địa chính xây dựng bản đồ vùng theo vị trí tại Khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên
3.6. Kết quả thu thập số liệu bổ trợ theo lý luận phân vùng tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên
3.7. Sử dụng vùng giá trị trong công tác định giá thực nghiêm tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên
3.8. Phân tích giải pháp xây dựng và sử dụng vùng giá trị trong công tác định giá đất tại thành phố Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan