[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự lưu hành của Salmonella typhimurium và Salmonella enteritidis trên đàn vịt tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và biện pháp phòng chống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự lưu hành của Salmonella typhimurium và Salmonella enteritidis trên đàn vịt tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và biện pháp phòng chống
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy ở vịt và vi khuẩn Salmonella
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về sự lưu hành của S. typhimurium và S. enteritidis trên vịt
1.1.2. Tình hình nghiên cứu về vi khuẩn Salmonella
1.2. Vi khuẩn Salmonella
1.2.1. Đặc điểm về hình thái
1.2.2. Đặc điểm về tính chất nuôi cấy
1.2.3. Đặc tính sinh hóa
1.2.4. Đặc điểm dịch tễ học của Salmonella
1.2.5. Cấu trúc kháng nguyên
1.2.6. Các yếu tố gây bệnh của Salmonella
1.2.7. Vai trò gây bệnh đường tiêu hoá của Salmonella
1.3. Bệnh phó thương hàn vịt
1.3.1. Căn bệnh
1.3.2. Yếu tố truyền bệnh
1.3.3. Đặc điểm dịch tễ học
1.3.4. Quá trình gây bệnh
1.3.2. Triệu chứng
1.3.3. Bệnh tích
1.4. Chẩn đoán
1.4.1. Chẩn đoán dịch tễ học
1.4.2. Chẩn đoán lâm sàng
1.4.3. Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm
1.5. Phòng bệnh
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, vật liệu và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Vật liệu dùng trong nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm nghiên cứu
2.1.4. Thời gian thực hiện đề tài
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp lấy mẫu
2.3.2. Phương pháp phân lập vi khuẩn Theo ISO 6579
2.3.2. Phương pháp giám định các đặc tính sinh hoá
2.3.3. Xác định typ của chủng vi khuẩn Salmonella phân lập được
2.3.4. Xác định khả năng sản sinh độc tố
2.3.5. Xác định độc lực của chủng vi khuẩn Salmonella phân lập được
2.3.6. Xác định tính mẫn cảm với một số kháng sinh của các chủng Salmonella phân lập được
2.3.7. Xây dựng phác đồ điều trị bệnh PTH vịt
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella trên vịt tại địa bàn nghiên cứu
3.2. Kết quả xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella trên vịt theo mùa vụ
3.3. Kết quả xác định một số đặc tính nuôi cấy và đặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập được
3.4. Kết quả giám định Salmonella phân lập từ vịt bằng kháng huyết thanh O đơn và đa giá
3.5. Kết quả định typ vi khuẩn Salmonella phân lập được từ vịt
3.6. Kết quả xác định kháng nguyên bám dính của vi khuẩn Salmonella phân lập được từ vịt
3.7. Khả năng sản sinh độc tố của các chủng vi khuẩn S. typhimurium và S. enteritidis phân lập được từ vịt
3.8. Kết quả thử độc lực của các chủng Salmonella phân lập được trên vịt
3.9. Kết quả xác định LD50 của vi khuẩn Salmonella phân lập được từ vịt
3.10. Kết quả gây bệnh thực nghiệm trên bản động vật của vi khuẩn Salmonella phân lập từ vịt
3.11. Kết quả về tình trạng kháng thuốc của hai chủng S. typhimurium và S. enteritidis phân lập được
3.12. Kết quả điều trị bệnh
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan