[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra thu mẫu và giám định nấm Đông trùng hạ thảo tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Sơn Động, Bắc Giang
3.1.1. Thành phần loài nấm ĐTHT của khu vực nghiên cứu
3.1.2. Mô tả đặc điểm hình thái các loài nấm tại Khu BTTN Tây Yên Tử
3.2. Đánh giá đa dạng sinh học các loài nấm Đông trùng hạ thảo tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử
3.2.1. Đa dạng về thành phần loài, tần suất xuất hiện
3.2.2. Đa dạng về phân bố
3.2.3. Đa dạng về ký chủ
3.2.4. Đa dạng về giá trị sử dụng và giá trị dược liệu
3.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài nấm Isaria tenuipes
3.3.1. Phân lập thuần khiết nấm
3.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Isaria tenuipes
3.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Isaria tenuipes
3.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH môi trường đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Isaria tenuipes
3.3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng tới sinh trưởng của hệ sợi Isaria tenuipes
3.4. Đề xuất hướng bảo tồn, phát triển và khai thác, sử dụng một số loài nấm quý
3.4.1. Nguyên tắc quản lý và bảo tồn
3.4.2. Các giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan