[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thị trường điện cạnh tranh khu vực nguồn phát định hướng ứng dụng tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thị trường điện cạnh tranh khu vực nguồn phát định hướng ứng dụng tại Việt Nam
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây (File nén)
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG 0:  MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
1.1. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH
1.2  TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN THEO CƠ CHẾ KÍN VÀ MỞ
1.2.1. Hệ thống điện kín
1.2.2. Hệ thống điện mở:
1.3. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI
1.3.1. Sự tái thiết ngành điện theo cơ chế thị trường cạnh tranh
1.3.2. Hoạt động thị trường điện cạnh tranh trên thế giới
1.3.2.1. Thị trường điện tại Úc
1.3.2.2. Thị trường điện tại Singapore
1.3.2.3. Thị trường điện tại Hàn Quốc
1.3.2.4. Thị trường điện tại New Zealand
1.3.3. Thu hoạch từ những mô hình trên thế giới
1.3.4. Kết quả thu được từ thị trường điện ở các nước là
1.4. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA VIỆT NAM
1.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển nghành điện Việt Nam  
1.4.2. Sản lượng điện sản xuất
1.5. GIÁ BÁN ĐIỆN
1.5.1. Giờ bình thường
1.5.2. Giờ cao điểm
1.5.3. Giờ thấp điểm
1.5.4. Biểu giá điện
CHƯƠNG 2: CHỦ TRƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỊ TRƯỜNG HÓA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGUỒN PHÁT TẠI VIỆT NAM
2.1. CHỦ TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGUỒN PHÁT
2.1.1 Chủ trương trong  luật điện lực
2.1.2. Chủ Trương trong của quyết định Thủ Tướng Chính Phủ
2.2.3. Chủ trương của Bộ Công Thương
2.2. LỘ TRÌNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM
2.2.1. Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh (2005 – 2014)
2.2.2. Cấp độ 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (2015 – 2022)
2.2.3. Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (từ sau 2022)
2.3. THÀNH LẬP CÁC TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN
2.4. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN ÁP DỤNG VIỆT NAM
2.5. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 1 EVN
2.6.  CHỨC NĂNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG
2.6.1. Người mua điện và người mua duy nhất
2.6.2. Các nhà máy điện
2.6.3. Công ty truyền tải điện
2.6.4. Các công ty điện lực
2.6.5. Cơ quan vận hành thị trường điện và hệ thống
2.6.6. Cơ quan điều tiết
2.7. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI CHUYỂN ĐỔI SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
2.7.1. Đổi mới các doanh nghiệp
2.7.1.1. Khối các nhà máy điện
2.7.1.2. Khối các công ty truyền tải điện
2.7.1.3. Khối các công ty điện lực
2.7.1.4. Công ty Tài chính Điện lực
2.7.1.5. Khối các doanh nghiệp phụ trợ
2.7.1.6. Công  ty  Thông  tin  Viễn  thông  Điện  lực  và  Trung  tâm  Công  nghệ  thông tin
2.7.2. Đào tạo nguồn nhân lực
2.7.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng
CHƯƠNG 3:  XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGUỒN PHÁT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN EVN
3.1. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGUỒN PHÁT (VCGM)
3.1.1. 5/2006 - 4/2007: Đề án “Lựa chọn mô hình tổng thể thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam” – TV Soluziona (Tây Ban Nha).
3.1.2. 5/2007 - 2/2008: Đề án “Thiết kế mô hình tổng thể thị trường phát điện và mô hình tái cơ cấu ngành điện” – TV KEMA (Mỹ).
3.1.3. 2/2008 - 5/2008: Đề án “Thẩm định độc lập và hoàn thiện thiết kế tổng thể Thị trường phát điện cạnh tranh” - TV Campbell Carr (Anh).
3.1.4. 5/2008 – 9/2009: Đề án “Thiết kế chi tiết và xây dựng quy định vận hành thị trường điện” - Tư vấn PB Associates (New Zealand).
3.1.5. Các công tác chuẩn bị của ERAV và EVN
3.1.6. Kết quả đạt được
3.1.7. Tên gọi của thị trường phát điện Việt Nam
3.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN
3.3. CÔNG VIỆC KIỆN TOÀN BỘ MÁY PHÙ HỢP VỚI VIỆC THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH
3.4. QUYỀN & NGHĨA VỤ THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH
3.4.1.  Quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
3.4.1.1. Đối tượng áp dụng
3.4.1.2.  Giải thích các từ ngữ
3.4.2. Quyền và nghĩa vụ của EVN và các thành viên thị trường
3.4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của EVN
3.4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
3.4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị phát điện thị trường.
3.4.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị phát điện gián tiếp
3.4.2.5. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị quản lý lưới điện
3.4.2.6. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị quản lý số liệu đo đếm
3.4.2.7. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị quản lý chất lượng hệ thống đo đếm
3.4.2.8. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin
CHƯƠNG  4: THANH TOÁN VÀ HỢP ĐỒNG CfD
4.1. THANH TOÁN
4.1.1. Đối tượng áp dụng
4.1.2. Các thông số thanh toán
4.1.2.1. Giá hợp đồng (Pc), đ/kWh
4.1.2.2. Tính tiền điện thanh toán
4.1.3. Trình tự, thủ tục thanh toán
4.1.3.1. Hồ sơ thanh toán
4.1.3.2. Thanh toán
4.1.3.3. Kiểm tra hóa đơn thanh toán tiền điện
4.1.3.4. Thời hạn và phương thức thanh toán
4.1.4. Điều chỉnh thanh toán tiền điện
4.1.5. Tiền lãi do thanh toán chậm
4.1.6. Tranh chấp trong thanh toán
4.2. HỢP ĐỒNG CfD
4.2.1. Quy định chung
4.2.2. Trách nhiệm của EVN đối với hợp đồng CfD
4.2.3. Trách nhiệm của đơn vị phát điện thị trường
4.2.4. Nội dung của hợp đồng CfD
4.2.5. Nguyên tắc xác định giá và sản lượng hợp đồng CfD
4.3. XỬ LÝ TRANH CHẤP
4.3.1. Nguyên tắc xử lý tranh chấp
4.3.2. Những hành vi bị cấm trên thị trường
4.3.3. Xử lý vi phạm
CHƯƠNG 5:  VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH, HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐẤU THẦU THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN TRỰC TUYẾN(ONLINE)
5.1. NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
5.1.1. Giới hạn giá chào
5.1.2. Giá trị nước
5.1.3. Giá thị trường toàn phần
5.1.4. Giá điện năng thị trường
5.1.5.  Giá công suất thị trường
5.2. VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
5.2.1. Kế hoạch vận hành năm tới
5.2.1.1. Kế hoạch vận hành
5.2.1.2. Phân loại các nhà máy thuỷ điện
5.2.1.3. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành năm tới
5.2.1.4. Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành năm tới
5.2.1.5. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới
5.2.1.6. Xác định giới hạn giá chào của tổ máy nhiệt điện
5.2.1.7. Giới hạn chào giá đối với các nhà máy điện BOT
5.2.1.8. Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất
5.2.1.9. Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường
5.2.1.10. Trình tự xác định giá công suất thị trường
5.2.1.11. Xác định sản lượng hợp đồng năm
5.2.1.12. Xác định sản lượng hợp đồng tháng
5.2.1.13. Trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng
5.2.1.14. Xác định giá trần thị trường
5.2.2. Kế hoạch vận hành tháng tới
5.2.2.1. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới
5.2.2.2. Tính toán giá trị nước
5.2.2.3. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới
5.2.2.4. Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
5.2.2.5. Xác định sản lượng hợp đồng giờ
5.2.3.  Kế hoạch vận hành tuần tới………..
5.2.3.1. Giá trị nước tuần tới
5.2.3.2. Giới hạn giá chào của nhà máy thuỷ điện
5.2.4. Vận hành thị trường điện ngày tới
5.2.4.1 Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới
5.2.4.2. Bản chào giá
5.2.4.3. Chào giá nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang
5.2.4.4.  Chào giá nhà máy thuỷ điện khác và nhà máy điện BOT
5.2.4.5. Nộp bản chào giá
5.2.4.6. Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá
5.2.4.7. Bản chào giá lập lịch
5.2.4.8. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới
5.2.4.9. Lập lịch huy động ngày tới
5.2.4.10. Công bố lịch huy động ngày tới
5.2.4.11.  Hoà lưới tổ máy phát điện
5.2.4.12. Biện pháp xử lý khi có cảnh báo thiếu công suất
5.2.5. Vận hành thị trường điện giờ tới
5.2.5.1.  Dữ liệu lập lịch huy động giờ tới
5.2.5.2. Điều chỉnh công suất của Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
5.2.5.3. Lập lịch huy động giờ tới
5.2.5.4. Công bố lịch huy động giờ tới
5.2.6. Vận hành thời gian thực
5.2.6.1. Điều độ hệ thống điện thời gian thực
5.2.6.2. Can thiệp vào thị trường điện
5.2.6.3. Dừng thị trường điện
5.2.6.4. Khôi phục thị trường điện
5.3. PHẦN MỀM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
5.3.1. Các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
5.3.2. Đơn vị vận hành HTĐ và TTĐ xây dựng phần mềm phục vụ TTĐ
5.4. HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
5.4.1. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện
5.4.2. Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện
5.5. QUẢN LÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
5.5.1. Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện
5.5.2. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện
5.5.3. Bảo mật thông tin thị trường điện
5.5.4. Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin
5.6. BÁO CÁO VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
5.6.1. Công bố thông tin vận hành thị trường điện
5.6.2. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện
5.7. XÂY DỰNG PHẦN MỀM  MÔ PHỎNG ĐẤU THẦU THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN TRỰC TUYẾN (ONLINE)
5.7.1. Trang chủ
5.7.2. Nội dung phần mềm mô phỏng
5.7.3. Đấu thầu
5.7.3.1. Giải thuật
5.7.3.2. Thể hiện giao diện phần mềm mô phỏng phần đấu thầu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan