[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học rễ cây Tào Đông (Prunus zippeliana var.crasistyla (Card) J.E.Vid

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học rễ cây Tào Đông (Prunus zippeliana var.crasistyla (Card) J.E.Vid
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC THỰC VẬT CHI PRUNUS VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NÓ
1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC THỰC VẬT CHI PRUNUS
1.2. NHỮNG NGHIÊN CỨU HÓA HỌC THỰC VẬT CHI PRUNUS
1.2.2. Các hợp chất Gibberellins
1.2.3. Các hợp chất secquiterpen
1.2.4. Hợp chất điterpen
1.2.5. Các hợp chất flavonoit
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HÓA HỌC THỰC VẬT PRUNUS ZIPPELIANA
1.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY TÀO ĐÔNG
1.4.1. Mô tả cây Tào đông.
1.4.2. Đặc điểm phân bố.
1.4.3. Thành phần hóa học.
1.4.4. Tác dụng dược lý
1.4.5. Đặc điểm thu hoạch và chế biến
1.5. MỘT SỐ CÔNG DỤNG CỦA RỄ CÂY TÀO ĐÔNG
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và Phương pháp xử lý mẫu.
2.1.2. Thử hoạt tính sinh học.
2.1.3. Phương pháp phân tích, phân lập các hợp chất từ dịch chiết.
2.1.4. Phương pháp khảo sát cấu trúc hoá học các chất
2.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU.
2.2.1. Dụng cụ, hoá chất.
2.2.2. Thiết bị nghiên cứu.
2.3. CÁC DỊCH CHIẾT CỦA RỄ CÂY TÀO ĐÔNG
2.3.1. Thu nhận các dịch chiết.
2.3.2. Khảo sát định tính dịch chiết.[3]
2.3.2.1. Phát hiện các hợp chất steroit.
2.3.2.2. Phát hiện các ancaloit.
2.3.2.3. Phát hiện các flavonoit.
2.3.2.4. Phát hiện các cumarin.
2.3.2.5. Định tính các glycozit tim.
2.3.2.6. Định tính các saponin.
2.3.3. Thử hoạt tính sinh học.
2.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT.
2.4.1. Cặn dịch chiết n-hexan của rễ cây Tào đông Prunus zippeliana var.crasistyla (Card )J.E.Vid
2.4.1.1. Chất HT-1: Stigmast-5,22-dien- 24R-3β-ol.
2.4.1.2. Chất HT-2 : β - Sitosterol.
2.4.2. Các chất có trong dịch chiết etylaxetat
2.4.2.1. Chất ET-1 : Axit 2α-hiđroxyursolic
2.4.2.2. Chất ET-2 : Kempherol
2.4.2.3. Chất ET-3: 5,7,3,,4,5,-pentahidroxiflavan-3-ol hay epigallocatechin
CHƯƠNG III THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. NGUYÊN TẮC CHUNG
3.2. XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH CÁC NHÓM CHẤT THIÊN NHIÊN
3.3. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DẠNG CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG CÁC DỊCH CHIẾT KHÁC NHAU CỦA RỄ CÂY TÀO ĐÔNG
3.3.1. Chất HT-1: Stigmast-5,22-dien-24R-3 β –ol.
3.3.2. β -sitosterol (HT-2)3.3.2. β -sitosterol (HT-2)
3.3.3. Hợp chất ET-1
3.3.4. Kempherol (ET-2)
3.3.5. Epigallocatechin (ET-3)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC CÁC PHỔ
[/tomtat]

Bài viết liên quan