[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu trồng và sử dụng bột cỏ Stylo trong chăn nuôi gà thịt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu trồng và sử dụng bột cỏ Stylo trong chăn nuôi gà thịt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số đặc điểm sinh vật học của cỏ stylo
1.1.1. Nguồn gốc
1.1.2. Đặc điểm sinh vật học của cỏ Stylo
1.2. Cơ sở lý luận của việc trồng và đánh giá giống cỏ
1.3. Bột cỏ - bột lá là một nguồn thức ăn cho vật nuôi
1.3.1. Nguồn thực vật có thể sản xuất bột lá
1.3.2. Giá trị dinh dưỡng của bột lá, bột cỏ đối với vật nuôi
1.3.3. Các hạn chế của bột lá bột cỏ đối với vật nuôi
1.3.4. Vai trò của bột lá bột cỏ trong sinh trưởng của gia cầm thịt
1.4. Cơ sở khoa học về khả năng sinh trưởng và cho thịt của gia cầm
1.4.1. Nguồn gốc và vài nét về giống gà lương phượng
1.4.2. Khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn
1.4.2.1. Khả năng sinh trưởng của gà
1.4.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng
1.4.3. Cơ sở khoa học về khả năng cho thịt
1.4.3.1. Năng suất thịt
1.4.3.2. Chất lượng thịt
1.4.4. Cơ sở khoa học về tiêu tốn thức ăn
1.5. Tình hình nghiên cứu trồng, sử dụng bột cỏ trong chăn nuôi
1.5.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
1.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.2.1. Xác định ảnh hưởng của các mức phân bón khác nhau đến năng suất và chất lượng của cỏ stylo
2.2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ stylo trong khẩu phần đến tốc độ sinh trưởng gà thịt
2.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định ảnh hưởng của các mức phân bón khác nhau đến năng suất và chất lượng của cỏ Stylo
3.1.1. Tình hình thời tiết, khí hậu trong năm 2009 ở vùng thí nghiệm
3.1.2. Thành phần hoá học của đất trước thí nghiệm
3.1.3. Khả năng sinh trưởng và tái sinh của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184
3.1.4. Ảnh hưởng của các mức phân bón đến năng suất xanh của cỏ Stylo
3.1.5. Ảnh hưởng của các mứa phân bón đến thành phần hoá học của cỏ Stylo
3.1.6. Ảnh hưởng của thời điểm cắt khác nhau đến thành phần hoá học của cỏ Stylo
3.1.7. Năng suất vật chất khô, Protein thô của cỏ thí nghiệm ở các mức phân bón khác nhau
3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ stylo trong khẩu phần đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của đàn gà thí nghiệm
3.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
3.2.2. Khả năng sinh trưởng của đàn gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
3.2.2.1. Sinh trưởng tích luỹ của đàn gà thí nghiệm
3.2.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của đàn gà thí nghiệm
3.2.2.3. Sinh trưởng tương đối của đàn gà thí nghiệm
3.2.3. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm
3.2.4. Tiêu tốn năng lượng trao đổi (ME), protein thô (CP) cho 1 kg tăng khối lượng
3.2.5. Chỉ số sản xuất PI (Performance Index) của đàn gà thí nghiệm
3.2.6. Năng suất thịt của đàn gà thí nghiệm
3.2.7. Thành phần hoá học của thịt gà thí nghiệm
3.2.8. Sơ bộ hạch toán kinh tế đàn gà thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan