[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh vùng Tây Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh vùng Tây Bắc
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Ngoài nước
1.1.1. Quan niệm về rừng nghèo (kiệt)
1.1.2. Qui mô và nguyên nhân hình thành rừng thứ sinh nghèo
1.1.3. Các chiến lược phục hồi rừng
1.1.4. Cải tạo rừng và một số mô hình cải tạo rừng ở nước ngoài
1.2. Trong nước
1.2.1. Quan niệm về rừng nghèo kiệt
1.2.2. Qui mô và đặc trưng của rừng nghèo ở Việt Nam
1.2.3. Các chiến lược quản lý rừng nghèo kiệt ở Việt Nam
1.2.4. Một số mô hình cải tạo rừng thành công ở Việt Nam
1.3. Thảo luận
Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu
2.2. Nội dung và giới hạn nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp tổng quát
2.3.2. Các phương pháp cụ thể
Chương 3. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1. Vị trí địa lý
3.2. Địa hình, địa thế
3.3. Khí hậu, thủy văn
3.3.1. Khí hậu
3.3.2. Thuỷ văn
3.4. Đặc điểm thổ nhưỡng
3.5. Hiệ n trạng tài nguyên rừng
3.6. Kinh tế, xã hội
3.6.1. Dân số, dân tộc, lao động
3.6.2. Tình hình thu nhập đời sống
3.7. Đánh giá chung
3.7.1. Thuận lợi
3.7.2. Hạn chế
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Qui mô và phân bố rừng nghèo kiệt ở vùng Tây Bắc
4.2. Các đặc trưng lâm học của rừng nghèo kiệt ở vùng Tây Bắc
4.2.1. Trạng thái rừng gỗ nghèo lá rộng thường xanh và nửa rụng (lRá GN)
4.2.2. Trạng thái rừng gỗ phục hồi lá rộng thường xanh và nửa rụng lá (RGPH)
4.2.3. Trạng thái rừng hỗn giao: rừng gỗ + rừng tre nứa
4.3. Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí lựa chọn rừng nghèo kiệt để chuyển đổi thành rừng trồng gỗ lớn mọc nhanh
4.3.1. Quan điểm xác định tiêu chí rừng nghèo kiệt cần thiế t cải tạo
4.3.2. Phân loại rừng có khả năng phục hồi và không có khả năng phục hồi bằng các quá trình tự nhiên
4.3.3. Đề xuất các tiêu chí định lượng và định tính cho rừng thứ sinh nghèo kiệt được phép cải tạo
4.4. Đề xuất phương pháp xác định lập địa rừng nghèo kiệt để trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh vùng Tây Bắc
KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan