[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh một số giống và tổ hợp ngô lai mới trong điều kiện vụ đông 2010 và vụ xuân 2011 tại Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh một số giống và tổ hợp ngô lai mới trong điều kiện vụ đông 2010 và vụ xuân 2011 tại Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Giới thiệu chung về cây Ngô
1.2.1. Phân loại thực vật
1.2.2. Các loại giống ngô
1.3. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và nghiên cứu ngô trên thế giới
1.4. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và nghiên cứu ngô ở Việt Nam
1.5. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và nghiên cứu ngô tại Phú Thọ
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nội dung nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.3. Quy trình kỹ thuật trồng trọt áp dụng trong thí nghiệm
2.4. Các chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm trong điều kiện sản xuất vụ Đông 2010 và vụ Xuân 2011
3.1.1. Các giai đoạn sinh trưởng của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm trong điều kiện sản xuất vụ Đông 2010 và vụ Xuân 2011
3.1.2. Đặc điểm hình thái của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm trong điều kiện sản xuất vụ Đông 2010 và vụ Xuân 2011
3.2. Khả năng chống chịu của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm trong điều kiện sản xuất vụ Đông 2010 và vụ Xuân 2011
3.2.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm
3.2.2. Khả năng chống đổ của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm
3.2.3. Trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp và đặc điểm hình thái bắp của các giống, tổ hợp ngô lai thí nghiệm
3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm trong điều kiện sản xuất vụ Đông 2010 và vụ Xuân 2011
3.3.1. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm
3.3.2. Năng suất của các giống và tổ hợp ngô lai thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan