[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh phẩm chất tinh dịch ngựa bạch Việt Nam với ngựa bạch Tây Tạng Trung Quốc; xác định thời điểm và phương pháp thích hợp trong truyền tinh nhân tạo

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh phẩm chất tinh dịch ngựa bạch Việt Nam với ngựa bạch Tây Tạng Trung Quốc; xác định thời điểm và phương pháp thích hợp trong truyền tinh nhân tạo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Một số phương thức chăn nuôi ngựa hiện nay
1.1.2. Sinh lý sinh sản ngựa đực
1.1.3. Ngựa cái sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản của ngựa bạch
1.2. Cơ sở khoa học liên quan đến chất lượng tinh dịch và thời điểm phối giống của ngựa bạch
1.2.1. Cấu tạo và kích thước âm đạo giả ngựa
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá số lượng, chất lượng tinh dịch
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới số lượng, chất lượng tinh dịch ngựa
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng ngoài cơ thể
1.2.5. Giao phối và thụ thai ở ngựa
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3.1. Tình hình nghiên cứu về đông lạnh tinh dịch ngựa và truyền tinh nhân tạo trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu về truyền tinh nhân tạo và đông lạnh tinh dịch ngựa tại Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát đánh giá một số chỉ tiêu liên quan đến công tác nhân giống ngựa bạch tại Thái Nguyên và Lào Cai
3.2. So sánh phẩm chất tinh dịch của ngựa bạch Việt Nam và ngựa bạch Tây Tạng - Trung Quốc nuôi tại Thái Nguyên
3.3. Xác định thời điểm phối giống thích hợp trong chu kỳ động dục
3.3.1. Đánh giá kết quả giải đông tinh cọng rạ
3.3.2. Đánh giá thời gian truyền tinh thích hợp trong chu kỳ động dục
3.4. Đánh giá ảnh hưởng của một số phương pháp truyền tinh nhân tạo đến tỷ lệ thụ thai ở ngựa bạch
3.4.1. Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp truyền tinh đơn và truyền tinh kép đến tỷ lệ thụ thai
3.4.2. Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp truyền tinh lặp lại đến tỷ lệ thụ thai
3.5. Ứng dụng kết quả thí nghiệm để truyền tinh nhân tạo cho ngựa bạch ở 2 tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai
3.5.1. Kết quả tuyển chọn ngựa cái tiêu chuẩn để đưa vào thí nghiệm
3.5.2. Kết quả ứng dụng truyền tinh nhân tạo cho đàn ngựa tại tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan