[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chọn lọc các dòng vô tính keo là tràm (ACACIA AURICULIFORIS) có năng suất chất lượng cao cho trồng rừng một số tỉnh phía Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Chọn lọc các dòng vô tính keo là tràm (ACACIA AURICULIFORIS) có năng suất chất lượng cao cho trồng rừng một số tỉnh phía Bắc
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Quan điểm chung về vấn đề nghiên cứu
1.2. Khái quát chung về cây keo lá tràm
1.3. Nghiên cứu về keo lá tràm
1.3.1. Nghiên cứu về Keo lá tràm trên thế giới
1.3.1.1. Các nghiên cứu chung về Keo lá tràm
1.3.1.2. Các nghiên cứu về lĩnh vực cải thiện giống Keo lá tràm
1.3.2. Nghiên cứu về keo lá tràm ở Việt Nam
1.3.2.1. Các nghiên cứu chung về Keo lá tràm
1.3.2.2. Các nghiên cứu về lĩnh vực cải thiện giống Keo lá tràm
Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Vị trí địa lý
2.2. Địa hình
2.3. Khí hậu - Thủy văn
2.4. Điều kiện đất đai nơi khảo nghiệm giống
Chương 3. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Vật liệu nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp tiếp cận
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.3. Xử lý số liệu
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Biến động về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của các dòng vô tính keo lá tràm
4.1.1. Khu khảo nghiệm 102 dòng vô tính thiết lập năm 2002 tại Ba Vì - Hà Nội
4.1.1.1. Biến động về sinh trưởng
4.1.1.2. Biến động về chất lượng
4.1.2. Khu khảo nghiệm chứng minh dòng thiết lập năm 2005
4.1.2.1. Biến động về sinh trưởng
4.1.2.2. Biến động về chất lượng
4.1.3. Tuyển chọn các dòng vô tính có sinh trưởng nhanh, chất lượng tốt
4.2. Khả năng chịu rét của các dòng vô tính keo lá tràm
4.2.1. Khu khảo nghiệm 102 dòng vô tính thiết lập năm 2002
4.2.2. Khu khảo nghiệm chứng minh dòng thiết lập năm 2005
4.2.3. Tuyển chọn các dòng vô tính sinh trưởng nhanh, chất lượng tốt và có khả năng chịu rét
4.3. Giâm hom các dòng vô tính keo lá tràm
Chương 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan