[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cá tra vào thị trường EU tại công ty cổ phần Hùng Vương

[/kythuat]
[tomtat]
Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cá tra vào thị trường EU tại công ty cổ phần Hùng Vương
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ THỊ TRƯỜNG EU NÓI RIÊNG
1.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU
1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu
1.1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu
1.1.3 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp
1.2 TỔNG QUAN THỰC TIỄN XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM
1.2.1 Tình hình chung
1.2.2 Tình hình xuất khẩu cá tra Việt Nam
1.3 TỔNG QUAN THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO THỊ TRƯỜNG EU
1.3.1 Giới thiệu chung EU
1.3.2 Xu hướng tiêu thụ thủy sản của các nước trong EU
1.3.3 Tình hình cá tra tại thị trường EU
1.3.4 Tình hình xuất khẩu thủy sản, cá tra của Việt Nam vào EU
1.3.5 Những cơ hội và thách thức cho xuất khẩu cá tra Việt Nam vào EU
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
2.1.1 Thông tin khái quát
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3 Ngành nghề  kinh doanh
2.1.4 Cơ sở vật chất – kỹ thuật
2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỪ 2010 - 2012
2.2.1 Tình hình doanh thu - lợi nhuận
2.2.2 Tình hình về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu
2.2.3 Tình hình cơ cấu thị trường xuất khẩu
2.2.4 Tình hình xuất khẩu sang thị trường EU năm 2010, 2011và 2012
2.2.5 Đánh giá hoạt động kinh doanh của HVG
2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU TẠI CÔNG TY
2.3.1 Môi trường bên ngoài
2.3.2 Môi trường bên trong của công ty
2.3.3 Nhận định những cơ hội và nguy cơ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU TRON G THỜI GIAN TỚI.
3.1 NHU CẦU THỊ TRƯỜNG EU ĐỐI VỚI THỦY SẢN.
3.2 TRIỂN VỌNG CÁ TRA Ở THỊ TRƯỜNG EU
3.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỦA HVG TRONG THỜI GIAN TỚI.
3.3.1 Định hướng
3.3.2 Mục tiêu
3.4 PHÂN TÍCH SWOT ĐỂ HÌNH THÀNH NÊN CÁC GIẢI PHÁP
3.4.1 Giải pháp nhóm S-O
3.4.2 Giải pháp nhóm S-T  
3.4.3 Giải pháp nhóm W-O
3.4.4 Giải pháp nhóm W-T: Để khắc phục các điểm yếu và đối mặt với các nguy cơ Cty cần
3.5 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XK VÀO THỊ TRƯỜNG EU
3.5.1 Lựa chọn giải pháp
3.5.2 Lý do đưa ra giải pháp
3.5.3 Nội dung thực hiện giải pháp
3.6 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan