[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều kiện chính quy guignard và điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn

[/kythuat]
[tomtat]
Điều kiện chính quy guignard và điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐIỀU KIỆN CHÍNH QUY GUIGNARD VÀ ĐIỀU KIỆN KUHN – TUCKER CHO BÀI TOÁN BÁN KHẢ VI
1.1. Các định nghĩa và khái niệm.
1.2. Điều kiện chính quy Guignard.
1.3. Điều kiện Kuhn – Tucker mạnh.
Chương 2: ĐIỀU KIỆN KUHN – TUCKER CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU LIPSCHITZ ĐỊA PHƯƠNG.
2.1. Các khái niệm.
2.2. Các điều kiện cần tối ưu.
2.3. Các điều kiện đủ tối ưu.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan