[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH
1.1. Hoạt động đầu tư, dự án đầu từ và các đặc trưng cơ bản
1.2. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
1.2.1. Quản lý nhà nước về kinh tế
1.2.2. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
1.2.4. Phân cấp quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
1.3.1. Các yếu tố đảm bảo hiệu quả quản lý NSNN
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
1.4. Một số kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách ở một số đại phương tỉnh Hòa Bình.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp luận
2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.2.3. Các phương pháp phân tích
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của địa phương
2.3. địa phương
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH
3.1. Khái quát tình hình kinh tế - Xã hội huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
3.1.1. Các đặc điểm tự nhiên, xã hội
3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian 2010 - 2014
3.1.3. Tiềm năng, lợi thế và khó khăn, thách thức
3.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn
3.3. Đánh giá công tác quản lý
3.3.1. Thành tựu
3.3.2. Hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN TỈNH HÒA BÌNH
4.1. Quan điểm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Lương Sơn giai đoạn 2015- 2020
4.1.1. Quan điểm phát triển huyện Lương Sơn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020
4.1.2. Mục tiêu tổng quát
4.1.3. Phương hướng quản lý Nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Lương Sơn
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
4.2.1. Đổi mới công tác kế hoạch hoá đầu tư
4.2.2. Nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư
4.2.3. Đổi mới công tác cán bộ quản lý dự án và khai thác sử dụng
4.2.4.Thực hiện nghiêm túc Luật đấu thầu
4.2.5. Nâng cao kỷ luật và chất lượng quyết toán vốn đầu tư
4.2.6. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư
4.2.7.Chống thất thoát vốn Nhà nước trong đầu tư và xây dựng
4.2.8. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý vốn đầu tư phát triển
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan