[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM       
1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ
1.1.1. Các khái niệm
1.1.1.1. Sản phẩm
1.1.1.2. Tiêu thụ sản phẩm
1.1.1.3. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm
1.1.2. Nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ
1.2. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
1.2.1. Nghiên cứu thị trường
1.2.1.1. Nghiên cứu về cung sản phẩm
1.2.1.2. Nghiên cứu về cầu sản phẩm
1.2.1.3. Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh          
1.2.1.4. Nghiên cứu về mạng lưới tiêu thụ           
1.2.2. Chính sách marketing - mix
1.2.2.1. Chính sách sản phẩm (product)  
1.2.2.2. Chính sách giá cả (price) 
1.2.2.3. Chính sách phân phối (place)     
1.2.2.4. Chính sách chiêu thị (promotion)
1.2.3. Tổ chức hoạt động tiêu thụ 
1.2.3.1. Tổ chức hệ thống kênh phân phối          
1.2.3.2. Tổ chức hoạt động bán hàng       
1.2.3.3. Tổ chức hoạt động sau bán hàng
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
1.3.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp           
1.3.1.1. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ     
1.3.1.2. Chất lượng sản phẩm
1.3.1.3. Tổ chức công tác tiêu thụ 
1.3.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp          
1.3.2.1. Khách hàng
1.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh
1.3.2.3. Nhà cung cấp
1.3.2.4. Các yếu tố thuộc về Nhà nước
1.4. TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP.HCM
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP.HCM
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  
2.2.1. Thị trường tiêu thụ
2.2.2. Chính sách Marketing - mix           
2.2.2.1. Chính sách sản phẩm (product)  
2.2.2.2. Chính sách giá cả (price) 
2.2.2.3. Chính sách phân phối (place)     
2.2.2.4. Chính sách chiêu thị (promotion)
2.2.3. Tổ chức hoạt động tiêu thụ
2.2.3.1. Tổ chức hệ thống kênh phân phối          
2.2.3.2. Tổ chức hoạt động bán hàng       
2.2.3.3. Tổ chức hoạt động sau bán hàng
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.2.1. Thị trường tiêu thụ
2.3.2.2. Chính sách marketing - mix        
2.3.2.3. Tổ chức hoạt động tiêu thụ          
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP.HCM 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VĂN PHÒNG PHẨM CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP.HCM
3.2.1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ
3.2.2. Giải pháp về nguồn nguyên liệu
3.2.3. Giải pháp về chính sách Marketing - mix
3.2.4. Giải pháp về tổ chức hoạt động tiêu thụ
3.2.5. Các giải pháp khác
3.2.5.1. Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử
3.2.5.2. Nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan