[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty Công nghiệp In và Bao bì Liksin đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty Công nghiệp In và Bao bì Liksin đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh
1.1.3. Khái niệm lợi thế cạnh tranh
1.2. Vai trò của nâng cao năng lực cạnh tranh    
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh  
1.3.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô          
1.3.2. Các yếu tố môi trường vi mô          
1.3.3. Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh
1.3.4. Các chiến lược cạnh tranh  
1.4. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh một số doanh nghiệp           
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LIKSIN
2.1. Tổng quan về ngành bao bì Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu về ngành bao bì Việt Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển    
2.1.3. Quy mô thị trường    
2.1.4. Tốc độ tăng trưởng   
2.1.5. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Giới thiệu về công ty   
2.2.1. Sự hình thành và phát triển của công ty
2.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty      
2.2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh          
2.2.4. Ngành nghề kinh doanh
2.3. Phân tích tác động của yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Liksin
2.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường vĩ mô
2.3.1.1. Yếu tố kinh tế
2.3.1.2. Văn hóa – xã hội
2.3.1.3. Chính trị - luật pháp         
2.2.1.4. Khoa học - công nghệ       
2.3.1.5. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Yếu tố môi trường vi mô     
2.3.2.1. Sản phẩm thay thế 
2.3.2.2. Nhà cung cấp
2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh
2.3.2.4. Khách hàng
2.3.2.5. Đối thủ tiềm ẩn      
2.3.2.6. Ma trận yếu tố bên ngoài EFE
Kết luận: Cơ hội, nguy cơ  
2.4. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Liksin      
2.4.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
2.4.2. Các hoạt động hỗ trợ
2.4.2.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty
2.4.2.2. Thương hiệu của Công ty  Liksin
2.4.2.3. Quản lý và lãnh đạo          
2.4.2.4. Quản trị nguồn nhân lực  
2.4.2.5. Ứng dụng công nghệ         
2.4.2.6. Khả năng nghiên cứu và phát triển (R&D)
2.4.3. Các hoạt động trực tiếp
2.4.3.1. Quản trị nguyên vật liệu
2.4.3.2. Sản xuất
2.4.3.3. Marketing và kênh phân phối
2.4.3.4. Dịch vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng
2.4.2.5. Khả năng tài chính
2.4.3.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Kết luận: Điểm mạnh, điểm yếu   
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LIKSIN       
3.1. Định hướng phát triển và chiến lược cạnh tranh của công ty
3.1.1. Định hướng phát triển          
3.1.2. Chiến lược cạnh tranh         
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
3.2.1. Giải pháp về công nghệ
3.2.2. Sản xuất         
3.2.3. Quản trị          
3.2.4. Marketing và kênh phân phối
3.2.5. Khả năng tài chính   
3.2.6. Hệ thống thông tin    
3.2.7. Nghiên cứu và phát triển (R&D)
3.2.8. Lực lượng lao động  
3.3 Kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN               
TÀI LIỆU THAM KHẢO    

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan