[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phái sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phái sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÔNG CỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH.
1.1. Thị trường ngoại hối.
1.2. Công cụ ngoại hối phái sinh.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH TẠI NHCT VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân Hàng Công Thương Việt Nam.
2.2. Thực trạng sử dụng nghiệp vụ ngoại hối phái sinh tại Ngân Hàng Công Thương việt Nam.
2.3. Đánh giá chung.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SSARN PHẨM NGOẠI HỐI PHÁI SINH TẠI NHCT VIỆT NAM
3.1. Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2010 của NHCT VN.
3.2. Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phái sinh tại NHCT VN.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan