[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bản lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đền Hùng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bản lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đền Hùng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.1. Khái niệm ngân hàng bán lẻ
1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.4. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ cơ bản
1.3. Phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Quan niệm về sự phát triển hoạt động bán lẻ
1.3.2. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển hoạt động bán lẻ
1.3.3. Các hoạt động nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.4. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại trong khu vực, trong nước và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
1.4.1. Kinh nghiệm của ngân hàng Bangkok – Thái Lan
1.4.2. Kinh nghiệm của ngân hàng Standard Chartered - Singapore
1.4.3. Kinh nghiệm của ngân hàng Citibank - Nhật Bản
1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam – Chi nhánh Đền Hùng
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm, đối tượng điều tra nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp tiếp cận
2.2.3. Thu thập thông tin
2.2.4. Tổng hợp, phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG
3.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.1.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.1.2. Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ bán lẻ chủ yếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng từ năm 2011 đến năm 2013
3.2. Hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng từ năm 2011 – 2013
3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
3.2.3. Phát triển và đang dạng hóa kênh phân phối NHBL
3.3. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng từ 2011 – 2013
3.3.1. Thực trạng quy mô phát triển của dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.3.2. Thực trạng dịch vụ huy động vốn dân cư tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.3.3. Thực trạng tình hình dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.3.4. Thực trạng tình hình phát triển các dịch vụ bán lẻ gia tăng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
3.4. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng trong giai đoạn 2011-2013
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân hạn chế sự phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG
4.1. Quan điểm – phương hướng mục tiêu
4.1.1. Định hướng của Đảng và nhà nước về mục tiêu, chiến lược phát triển ngành ngân hàng
4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ
4.1.3. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
4.1.4. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng
4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng.
4.2.1. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng
4.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động marketing, bán chéo sản phẩm và chăm sóc khách hàng
4.2.3. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước và các cơ quan ban ngành
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
4.3.3. Kiến nghị với tỉnh Phú Thọ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan