[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH
1.1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch
1.1.1. Khái niệm về kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động của kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch
1.1.3. Phân loại các hình thức kinh doanh du lịch
1.2. Vai trò của kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch trong nền kinh tế quốc dân
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch
1.3.1. Về khách quan
1.3.2. Về chủ quan
1.4. Kinh nghiệm về phát triển du lịch và hoạt động kinh doanh của một số nước trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm của Việt Nam
1.4.3. Bài học kinh nghiệm về lĩnh vực trên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý dữ liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Đặc điểm địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên
3.1.2. Tình hình nhân khẩu và lao động của thành phố Thái Nguyên
3.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng
3.1.4. Điều kiện kinh tế của thành phố Thái Nguyên
3.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp du lịch thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Số lượng doanh nghiệp du lịch thành phố Thái Nguyên
3.2.2. Quy mô của doanh nghiệp thông qua vốn đăng kí kinh doanh của DN du lịch thành phố Thái Nguyên
3.2.3. Quy mô của doanh nghiệp thông qua số lao động làm việc trong DN du lịch thành phố Thái Nguyên
3.2.4. Trình độ cán bộ quản lý DN du lịch thành phố Thái Nguyên
3.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất các DN du lịch thành phố Thái Nguyên
3.3. Đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch thành phố Thái Nguyên
3.3.1. Hỗ trợ tài chính và vốn cho các doanh nghiệp
3.3.2. Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất và địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.3.3. Hỗ trợ cung cấp thông tin
3.3.4. Xúc tiến thương mại - thị trường
3.3.5. Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh và đào tạo kỹ thuật
3.3.6. Hỗ trợ thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; cơ chế xúc tiến đầu tư và khởi sự doanh nghiệp
3.3.7. Các hoạt động hỗ trợ khác
3.3.8. Đánh giá chung về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
3.4. Phân tích mô hình SWOT cơ hội để phát triển doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.4.1. Điểm mạnh
3.4.2. Điểm yếu
3.4.3. Cơ hội
3.4.4. Thách thức
3.5. Đánh giá sự phát triển doanh nghiệp du lịch tỉnh Thái Nguyên
3.5.1. Những thành tích đạt được
3.5.2. Tồn tại, hạn chế
3.5.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4 . MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng phát triển du lịch Thái Nguyên và chủ trương, chính sách của Tỉnh trong việc phát triển doanh nghiệp du lịch
4.1.1. Định hướng phát triển du lịch Thái Nguyên
4.1.2. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong việc phát triển doanh nghiệp du lịch
4.2. Giải pháp phát triển các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Nhóm giải pháp liên quan tới hỗ trợ của tỉnh, thành phối tới sự phát triển của các doanh nghiệp du lịch
4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp du lịch
4.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới phát triển ngành du lịch
4.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan