[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
2.1. Tổng quan về HT KSNB
2.1.1 Định nghĩa hoạt động kiểm soát nội bộ
2.1.2. Ý nghĩa và lợi ích của HT KSNB
2.1.3.Hạn chế của HT KSNB
2.2. Nội dung cơ bản về HT KSNB
2.2.1 Môi trường kiểm soát
2.2.2 Đánh giá rủi ro
2.2.3 Hoạt động kiểm soát
2.2.4 Thông tin và truyền thông
2.2.5 Giám sát
2.3. Đặc điểm tổ chức HT KSNB trong hệ thống giáo dục
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khung nghiên cứu luận văn
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4.1. Tổng quan về các trường cao đẳng ngoài công lập
4.1.1..Giới thiệu
4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
4.1.3.Cơ cấu tổ chức
4.1.4. Mối quan hệ giữa các bộ phận
4.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4.3 Đánh giá tình hình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4.3.1 Đánh giá chung
4.3.2 Đánh giá từng bộ phận của hệ thống KSNB
4.3.2.1 Môi trường kiểm soát
4.3.2.2 Đánh giá rủi ro
4.2.2.3 Hoạt động kiểm soát
4.2.2.4 Thông tin truyền thông
4.2.2.5 Giám sát
4.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
4.3.3.1 Nguyên nhân khách quan
4.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẰNG NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH
5.1 Quan điểm hoàn thiện
5.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5.2.1 Cải thiện môi trường kiểm soát
5.2.2 Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro
5.2.3 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát
5.2.3.1 Hoàn thiện quy trình tiền lương
5.2.3.2 Hoàn thiện quy trình thanh toán
5.2.4 Giải pháp về thông tin truyền thông
5.2.5 Hoàn thiện công tác giám sát
5.3 Kiến nghị nhằm hỗ trợ hoàn thiện hệ thống KSNB
5.3.1 Với Nhà nước
5.3.2 Với ngành thuế
5.3.3 Với Nhà trường
TÓM TẮT CHƯƠNG 5
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan