[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
MỤC LỤC
Chương 1 - PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống KSNB
2.1.2 Định nghĩa kiểm soát nội bộ và hệ thống KSNB  
2.1.3 Các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB     
2.1.4 Lợi ích và hạn chế của hệ thống KSNB     
2.2 Đặc điểm về hệ thống KSNB áp dụng cho NHTM theo báo cáo Basel    
2.2.1 Vai trò của NHTM
2.2.2 Rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại
2.2.3 Đặc điểm về hệ thống KSNB áp dụng cho NHTM theo báo cáo Basel             
2.3 KSNB ĐỐI VỐI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.3.1 Tín dụng và vai trò của tín dụng của tín dụng trong ngân hàng thương mại
2.3.2 Rủi ro tín dụng
2.3.3 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và quản lý rủi ro tín dụng
Chương 3 - THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
3.1 Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước
3.2 Đặc điểm của nghiệp vụ tín dụng và nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn  Tỉnh Bình Phước hiện nay
3.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ tín dụng           
3.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng
3.3 Khảo sát thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh agribank trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3.3.1 Mục đích khảo sát
3.3.2 Đối tượng và phạm vi khảo sát
3.3.3 Nội dung khảo sát
3.3.4 Phương pháp khảo sát
3.3.5 Kết quả khảo sát
3.4 Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh agribank trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3.4.1 Môi trường kiểm soát
3.4.2 Phân tích và đánh giá rủi ro
3.4.3 Các hoạt động kiểm soát
3.4.4 Thông tin và truyền thông
3.4.5 Hoạt động giám sát    
Chương 4 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHO CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
4.1 Định hướng tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Phước giai đoạn 2012-2020      
4.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4.2.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát
4.2.2 Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro tín dụng
4.2.3 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát tín dụng
4.2.4 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin và truyền thông
4.2.5 Cải tiến hoạt động giám sát  
CHƯƠNG 5 - KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan