[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Đặt vấn đế - Tính cấp thiết của đề tài
1.1.1 Đặt vấn đề      
1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài       
1.1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu     
1.1.5 Kết cấu đề tài
1.2 Tổng quan các đề tài nghiên cứu
Kết luận chương 1
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
2.1 Sự hình thành và phát triển của KSNB          
2.2 Sự phát triển của hệ thống KSNB trong khu vực công
2.2.1 Định nghĩa về KSNB của INTOSAI
2.3 Các yếu tố cấu thành của hệ thống KSNB theo tổ chức INTOSAI
2.3.1 Môi trường kiểm soát
2.3.2 Đánh giá rủi ro
2.3.3 Hoạt động kiểm soát
2.3.4 Thông tin và truyền thông    
2.3.5 Giám sát
2.4 Ưu và nhược điểm của hệ thống KSNB
2.4.1 Ưu điểm của hệ thống KSNB
2.4.2 Nhược điểm của hệ thống KSNB
2.5 Sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực hoạt động công và Kho bạc
Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KSNB TẠI KBNN BÌNH THUẬN
3.1 Sự hình thành và phát triển của Kho bạc 
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Kho bạc Nhà nước            
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của KBNN Bình Thuận
3.2 Thực trạng hệ thống KSNB tại KBNN Bình Thuận
3.2.1 Môi trường kiểm soát
3.2.2 Đánh giá rủi ro
3.2.3 Hoạt động giám sát
3.2.4 Thông tin và truyền thông
3.2.5 Giám sát
3.3 Đánh giá hệ thống KSNB tại KBNN Bình Thuận
3.3.1 Những ưu điểm của hệ thống KSNB
3.3.2 Những nhược điểm của hệ tthống KSNB
Kết luận chương 3
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KSNB TẠI KBNN BÌNH THUẬN
4.1 Khái quát về phương pháp khảo sát 
4.1.1 Đối tượng và mục tiêu khảo sát
4.1.2 Thiết kế câu hỏi khảo sát     
4.1.3 Phương pháp khảo sát           
4.2 Đánh giá kết quả khảo sát       
4.2.1 Độ tin cậy của mẫu khảo sát            
4.2.2 Kết quả khảo sát thực trạng             
4.3 Ưu và nhược điểm của kết quả khảo sát       
4.3.1 Ưu điểm          
4.3.2 Nhược điểm    
Kết luận chương 4
Chương 5: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI KBNN BÌNH THUẬN
5.1 Các quan điểm và mục tiêu hoàn thiện 
5.1.1 Các quan điểm
5.1.2 Mục tiêu hoàn thiện
5.1.3 Các nguyên tắc cần tuân thủ khi đưa ra giải pháp hoàn thiện    
5.2 Nội dung hoàn thiện
5.2.1 Môi trường kiểm soát
5.2.2 Đánh giá rủi ro
5.2.3 Hoạt động kiểm soát
5.2.4 Thông tin và truyền thông    
5.2.5 Giám sát
5.3 Các giải pháp hoàn thiện
5.3.1 Giải pháp hoàn thiện về môi trường kiểm soát
5.3.2 Giải pháp hoàn thiện về đánh giá rủi ro
5.3.3 Giải pháp hoàn thiện về hoạt động kiểm soát       
5.3.4 Giải pháp hoàn thiện về thông tin và truyền thông
5.3.5 Giải pháp hoàn thiện về công tác giám sát
Kết luận chương 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan