[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực trong cơ quan NN
1.1.3.1. Vai trò
1.1.3.2. Ý nghĩa
1.1.3.3. Mục tiêu
1.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Nhóm chức năng Thu hút nguồn nhân lực
1.2.2. Nhóm chức năng Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực
1.2.3. Nhóm chức năng Duy trì nguồn nhân lực
1.3. Nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực
1.3.1. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực
1.3.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực
1.3.1.2. Phân tích công việc
1.3.2. Tuyển dụng
1.3.2.1. Tuyển dụng nguồn bên trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
1.3.2.2. Tuyển dụng nguồn ứng cử viên từ bên ngoài cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
1.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.3.1. Mục tiêu của đào tạo, phát triển
1.3.3.2. Xác định nhu cầu đào tạo
1.3.3.3. Các phương pháp đào tạo
1.3.4. Duy trì và đãi ngộ nguồn nhân lực
1.3.4.1. Về đánh giá kết quả thực hiện công việc
1.3.4.2. Về trả công lao động
1.3.5. Đào thải nguồn nhân lực
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.4.1. Các yếu tố bên ngoài
1.4.1.1. Môi trường vĩ mô
1.4.1.2. Môi trường vi mô
1.4.2. Các yếu tố bên trong
1.4.2.1. Chính sách của tổ chức
1.4.2.2. Chính sách nhân sự
1.4.2.3. Văn hóa tổ chức
1.4.2.4. Tài chính
1.5. Đặc điểm công tác  quản  trị  NNL tại cơ quan hành chính  Nhà nước của Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Thành phố Vũng tàu
2.1.1. Đặc điểm
2.1.2. Vị trí địa lý
2.1.3. Điều kiện tự nhiên
2.2. Tổng quan về UBND Thành phố Vũng Tàu 
2.2.1. Giới thiệu tóm tắt về Ủy Ban Nhân Dân thành phố Vũng Tàu
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2.2.2.1. Chức năng
2.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.2.3. Bộ máy tổ chức
2.2.3.1. Cơ cấu tổ chức
2.2.3.2. Sơ đồ tổ chức
2.2.3.3. Chế độ làm việc
2.3. Thực trạng nguồn nhân lực tại UBND thành phố Vũng Tàu
2.3.1. Nhân lực theo giới tính
2.3.2. Nhân lực theo trình độ
2.3.3. Nhân lực theo độ tuổi
2.3.4. Nhân lực theo vị trí công tác
2.4. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực
2.4.1.Hoạch định nguồn nhân lực
2.4.2. Phân tích công việc
2.4.3. Tuyển dụng
2.4.3. Bố trí, sắp xếp nhân viên
2.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.4.5. Duy trì và đãi ngộ nguồn nhân lực
2.5. Kết quả khảo sát và sử dụng nguồn nhân lực ở thành phố Vũng Tàu
2.5.1. Qui mô khảo sát theo giới tính
2.5.2. Qui mô khảo sát theo vị trí công tác
2.5.3. Qui mô mẫu theo bố trí, sắp xếp nhân viên
2.5.4. Qui mô mẫu phân tích theo đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.5.5. Đánh giá kết quả thực hiện công việc
2.5.6. Chế độ lương và phụ cấp
2.5.7. Cơ hội đề bạt và thăng tiến của cán bộ, côngchức
2.5.8. Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức
2.6. Ưu điểm và hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại UBND thành phố Vũng Tàu.
2.6.1. Ưu điểm
2.6.1.1. Trong công tác thu hút nguồn nhân lực
2.6.1.2. Trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.6.1.3. Trong công tác duy trì nguồn nhân lực
2.6.2. Hạn chế
2.6.2.1. Trong công tác thu hút nguồn nhân lực
2.6.2.2. Trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.6.2.3. Trong công tác duy trì nguồn nhân lực
2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý nguồn nhân lực tại UBND Thành phố
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2013-2020
3.1. Mục tiêu và quan điểm xây dựng các giải pháp
3.1.1. Mục tiêu xây dựng giải pháp
3.1.2. Quan điểm xây dựng giải pháp
3.2. Một số các nhóm giải pháp chủ yếu
3.2.1. Nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý của CBCC về công tác quản trị nguồn nhân lực
3.2.1.1. Giải pháp đối với đối tượng là cán bộ lãnh đạo
3.2.1.2. Giải pháp với đối tượng cán bộ là đồng nghiệp
3.2.2. Nhóm giải pháp về thu hút nguồn nhân lực
3.2.2.1. Chú trọng công tác hoạch định nguồn nhân lực
3.2.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng của tổ chức
3.2.2.3. Hoàn thiện công tác bố trí công việc
3.2.3. Nhóm giải pháp về đào tạo và phát triển
3.2.3.1. Cơ sở của giải pháp
3.2.3.2. Mục tiêu của giải pháp
3.2.3.3. Thực hiện công tác đào tạo
3.2.3.4. Xây dựng Bảng tiêu chuẩn CBCC
3.2.3.5. Hoàn thiện phương pháp đánh giá năng lực CBCC
3.2.4. Nhóm giải pháp về duy trì nguồn nhân lực
3.2.4.1. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc
3.2.4.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch, đề bạt CBCC
3.2.4.3. Về xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh công sở
3.2.4.4. Công tác quản lý và duy trì nhân viên giỏi
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan