[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa hình địa mạo
1.1.3. Khí hậu
1.1.4. Thuỷ văn
1.2. SƠ LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY
1.2.1. Giá trị sản xuất công nghiệp
1.2.2. Sản xuất nông nghiệp
1.2.3. Thương mại - xuất nhập khẩu, du lịch đến cuối năm 2011
1.3. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN VĂN HÓA - XÃ HỘI
1.3.1. Tổ chức hành chính
1.3.2. Y tế
1.3.3. Văn hóa thông tin
1.3.4. Giáo dục và đào tạo
1.3.5. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY
2.1. TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ ÁP LỰC VỀ MÔI TRƯỜNG DO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY
2.1.1. Tình hình phát triển một số ngành công nghiệp
2.1.2. Hiện trạng các cơ sở công nghiệp tại các huyện, thành phố
2.1.3. Danh mục các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Long An
2.1.4. Danh mục các cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Long An
2.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY
2.2.1. Kết quả hoạt động quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh Long An giai đoạn 2005 đến nay
2.2.1.1. Phòng ngừa ô nhiễm
2.2.1.2. Cải thiện môi trường
2.2.1.3. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường công nghiệp
2.2.1.4. Tăng cường năng lực quản lý môi trường công nghiệp
2.2.2. Đánh giá chung về hoạt động quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh Long An giai đoạn 2005 đến nay
2.2.3. Tồn tại và thách thức về môi trường do họat động sản xuất công nghiệp
2.2.4. Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề hiện trạng
2.2.4.1. Quy trình xây dựng các loại bản đồ chuyên đề hiện trạng
2.2.4.2. Hiện trạng hệ thống bản đồ của tỉnh Long An
2.2.4.3. Đánh giá nguồn dữ liệu bản đồ thu thập
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Các chính sách, văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường
3.1.1.1. Các chính sách, văn bản pháp lý của Quốc gia về bảo vệ môi trường
3.1.1.2. Các chính sách, văn bản pháp lý của tỉnh Long An về bảo vệ môi trường
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An giai đoạn 2012 - 2015
3.1.2.1. Các mục tiêu định hướng phát triển Long An đến năm 2020
3.1.2.2. Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế
3.1.2.3. Quy hoạch phát triển các lĩnh vực xã hội
3.1.3. Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2015, 2020
3.1.3.1. Quan điểm phát triển công nghiệp
3.1.3.2. Mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp
3.1.4. Dự báo ô nhiễm môi trường do họat động sản xuất công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2015, 2020
3.1.4.1. Dự báo ô nhiễm do khí thải công nghiệp
3.1.4.2. Dự báo ô nhiễm do nước thải công nghiệp
3.1.4.3. Dự báo ô nhiễm do chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại
3.2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
3.2.1. Quan điểm
3.2.2. Mục tiêu chung
3.2.3. Mục tiêu cụ thể
3.2.3.1. Các mục tiêu về phòng ngừa ô nhiễm
3.2.3.2. Các mục tiêu về cải thiện môi trường
3.2.3.3. Các mục tiêu về tăng cường năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.2.3.4. Các mục tiêu nâng cao nhận thức về quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.2.4. Nội dung chương trình
3.2.4.1. Các nội dung về phòng ngừa ô nhiễm
3.2.4.2. Các nội dung về cải thiện môi trường
3.2.4.3. Các nội dung về tăng cường năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.2.4.4. Các nội dung về nâng cao nhận thức về quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.2.4.5. Các đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ và nguồn kinh phí dự toán thực hiện Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
3.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.2.6. Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề quy hoạch
3.2.6.1. Quy trình xây dựng các loại bản đồ chuyên đề quy hoạch
3.2.6.2. Sản phẩm các loại bản đồ chuyên đề quy hoạch
3.3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, CƠ CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
3.3.1. Thành lập ban chỉ đạo Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.3.2. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành và phân công thực hiện Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.3.2.1. Mục đích và nguyên tắc phân công phối hợp
3.3.2.2. Nội dung phối hợp trong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.3.3. Vai trò, nhiệm vụ các ngành, các cấp liên quan trong thực hiện chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.3.3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường
3.3.3.2. Ban Quản lý khu kinh tế
3.3.3.3. Sở Công Thương
3.3.3.4. Sở Khoa học và Công nghệ
3.3.3.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3.3.3.6. Sở Xây dựng
3.3.3.7. Sở Tài chính
3.3.3.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3.3.3.9. Sở Y tế
3.3.3.10. Công an tỉnh
3.3.3.11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
3.3.3.12. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố
3.3.3.13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3.3.3.14. Sở Thông tin và Truyền thông
3.3.3.15. Các cơ quan thông tin đại chúng
3.3.3.16. Các tổ chức đoàn thể Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ Nữ,…)
3.3.3.17. Quy trình phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các huyện, thành phố trong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.3.3.18. Trao đổi thông tin
3.3.3.19. Trách nhiệm thi hành
3.3.4. Tổ chức đánh giá hiệu quả Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp
3.3.4.1. Tổ chức thực hiện
3.3.4.2. Đánh giá hiệu quả sau 5 năm thực hiện giai đoạn 2012 - 2015)
3.3.5. Lập báo cáo hàng năm và báo cáo tổng kết Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan