[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa Vũng Tàu
MỤC LỤC
NỘI DUNG LUẬN VĂN
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu 
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Ý nghĩa và đóng góp của nghiên cứu 
1.6 Kết cấu của đề tài 
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA NGHIÊN CỨU 
2.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 
2.1.1 Nghiên cứu trên thế giới  
2.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 
2.2 Cơ sở lý thuyết 
2.2.1 Chất lượng dịch vụ 
2.2.1.1 Khái niệm chất lượng 
2.2.1.2 Khái niệm về dịch vụ 
2.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ 
2.3 Chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo 
2.3.1 Khái niệm Giáo dục đào tạo 
2.3.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo 
2.4 Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo
2.4.1 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ
2.4.1.1 Mô hình chất lượng dịch vụ của Gronroos
2.4.1.2 Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ Parasuraman
2.4.1.3 Mô hình SERVQUAL 
2.4.1.4 Mô hình SERVPERF 
2.4.1.5 Mô hình chất lượng dịch vụ đào tạo đại học An Giang của Nguyễn Thành Long
2.4.1.6 Mô hình nghiên cứu của Đỗ Đăng Bảo Linh
2.4.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu 
Tiểu kết chương 2 
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1 Tổng quan về trường CĐSP BR-VT 
3.1.1 Lịch sử hình thành 
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ 
3.1.4 Thực trạng tình hình giáo dục đào tạo tại trường CĐSP BR- VT
3.1.4.1 Cơ sở vật chất 
3.1.4.2 Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên
3.1.4.3 Đội ngũ giảng viên
3.1.4.4 Công tác đào tạo
3.1.4.5 Các dịch vụ khác 
3.2 Phương pháp nghiên cứu 
3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 
3.2.2 Nghiên cứu sơ bộ  
3.2.2.1 Thiết kế nghiên cứu sơ bộ  
3.2.2.2 Kết quả nghiên cứu sơ bộ  
3.2.3 Nghiên cứu chính thức  
3.2.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu  
3.2.3.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 
Tiểu kết chương 3 
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1 Mô tả mẫu
4.2 Thống kê mô tả các biến
4.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo
4.4 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA
4.5 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội
4.5.1 Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính 
4.5.1.1 Kiểm tra hệ số tương quan 
4.5.1.2 Phân tích hồi quy – Đánh giá sự phù hợp của mô hình 
4.5.1.3 Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
4.5.2 Giá trị trung bình của các nhóm nhân tố
4.6 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá các thành phần chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường CĐSP BR- VT 
4.6.1 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo giới tính
4.6.2 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo ngành học
4.6.3 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo khoa 
4.6.4 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo giai đoạn học
4.6.5 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo sở thích
4.6.6 Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo lực học
4.7 Sự khác biệt về mức độ đánh giá các thành phần cấu thành theo từng đặc điểm kiểm định
Tiểu kết chương 4 
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CĐSP BR – VT 
5.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu
5.2 Đánh giá kết quả nghiên cứu
5.2.1 Năng lực phục vụ 
5.2.2 Cảm thông 
5.2.3 Phương tiện hữu hình 
5.2.4 Đáp ứng
5.3 Xác định nguyên nhân 
5.3.1 Đối với thành phần năng lực phục vụ
5.3.2 Đối với thành phần cảm thông
5.3.3 Đối với thành phần phương tiện hữu hình
5.3.4 Đối với thành phần đáp ứng 
5.4 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo
5.4.1 Giải pháp thành phần năng lực phục vụ
5.4.2 Giải pháp thành phần cảm thông
5.4.3 Giải pháp thành phần phương tiện hữu hình
5.4.4 Giải pháp thành phần đáp ứng 
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan