[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1 Bản chất và vai trò của đấu thầu xây dựng
1.2 Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp xây dựng
1.2.1 Cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
1.2.2 Khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
1.2.3 Các tiêu thức cơ bản đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
1.3.1 Nhóm nhân tố bên trong
1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngoài
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
2.1 Thực trạng đấu thầu xây dựng thông qua kết quả điều tra xã hội học
2.1.1 Tổng quan về hoạt động đấu thầu xây dựng ở nước ta
2.1.2 Tổng hợp kết quả điều tra tình hình đấu thầu của một số doanh nghiệp xây dựng
2.2 Hoạt động đấu thầu xây dựng của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6
2.2.1 Khái quát về công ty
2.2.2 Tình hình đấu thầu của công ty qua các năm
2.2.2.1 Quy trình tham gia đấu thầu
2.2.2.2 Đánh giá chung về những hạn chế và nguyên nhân hạn chế khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
2.2.3 Một số giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Cienco 6
2.2.3.1 Xác định mục tiêu chiến lược
2.2.3.2 Nghiên cứu môi trường bên ngoài và môi trường bên trong công ty
2.2.3.3 Phân khúc thị trường
2.2.3.4 Xác định thị trường mục tiêu
2.2.3.5 Xây dựng chiến lược marketing cụ thể
2.3 Một số kinh nghiệm cạnh tranh của các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
2.3.1 Phân chia khu vực các nhà thầu trong cùng một quốc gia
2.3.2 Kinh nghiệm từng bước chiếm lĩnh thị trường
2.3.3 Kinh nghiệm về lựa chọn nhà thầu phụ
2.3.4 Kinh nghiệm quan hệ với chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước địa phương
2.3.5 Kinh nghiệm về sử dụng và điều động thiết bị
2.3.6 Kinh nghiệm vận dụng sự hỗ trợ và bảo đảm của Nhà nước
2.3.7 Kinh nghiệm về sử dụng công cụ luật pháp
2.3.8 Kinh nghiệm về lập hồ sơ giải ngân và thanh toán
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
3.1 Tăng cường các nguồn lực nội tại của doanh nghiệp xây dựng
3.2 Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ dự thầu
3.3 Nâng cao chất lượng ra quyết định tranh thầu
3.4 Hoàn thiện các văn bản pháp quy về hoạt động đấu thầu
3.5 Tăng cường vai trò của chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan trong đấu thầu xây dựng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan