[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ủy ban nhân dân thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ủy ban nhân dân thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN
1.1. Những nhận thức cơ bản về cán bộ, công chức
1.1.1. Khái niệm về đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện
1.1.2. Vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính cấp huyện
1.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính
1.2.1. Quan niệm về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính
1.2.2. Hệ thống tiêu chí phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp huyện
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức hành chính cấp huyện
1.3. Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước
1.3.3. Bài học từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và các địa phương trong nước đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Vận dụất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phân tích đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công
2.3.1. Các chỉ (trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ…)
2.3.2. Các chỉ (văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp khách hàng)
2.3.3. Các chỉ (kỹ năng nghề nghiệp, mức độ hoàn thành công việới sự thay đổi củ)
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Đặc điểm về đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.2. Tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân thị xã sông Công
3.2. Thực trạủa Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công từ năm 2010 - 2013
3.2.1. Số lượng và cơ cấuỦy ban nhân dân thị xã Sông Công
3.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộỦy ban nhân dân thị xã Sông Công
3.3. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hiện nay
3.3.1. Những ưu điểm về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công
3.3.2. Những hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công trước yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế
3.4. Nguyên nhân những hạn chế, bất cập trong chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY
4.1. Yêu cầu khách quan về nâng cao chất lượ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Công
4.2.1. Xây dựng chức danh đạt tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, công chức
4.2.2 Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện phương châm “động” và “mở” trong xây dựng quy hoạch cán bộ; mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ vào quy hoạch
4.2.3. Đổi mới nội dung và hình thức tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức; gắn việc tuyển dụng công chức với việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo
4.2.4. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo mục tiêu, quy hoạch và các tiêu chuẩn cán bộ, công chức theo vị trí việc làm
4.2.5. Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức gắn với bố trí, sắp xếp phù hợp với năng lực, sở trường
4.2.6. Thực hiện tốt công tác luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý
4.2.7. Xây dựng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và thực hiện tốt quy định về quy phạm hành vi công chức; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức phát huy hết năng lực
4.2.8. Thực hiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, công chức gắn với thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan