[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco)

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1 Tổng quan về hoạt động QLDA đầu tư xây dựng công trình.
1.2 Hiệu quả quản lý dự án của công ty tư vấn quản lý dự án.
1.3 Kinh nghiệm một số nước trong việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án.
1.3. Tóm tắt chương 1.
Chương 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA NAGECCO
2.1 Tổng quan về NAGECCO.
2.2 Phân tích hiệu quả quản lý dự án của NAGECCO.
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý dự án của NAGECCO.
2.4 Tóm tắt Chương 2.
Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA NAGECCO
3.1 Quan điểm và định hướng nâng cao hiệu quả QLDA của NAGECCO.
3.2 Nội dung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của NAGECCO.
3.3 Tóm tắt chương 3.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan