[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Rủi ro trong đầu tư chứng khoán
1.1.3 Các phương pháp tính rủi ro[2]
1.1.4 Các phương pháp quản lý
1.2 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐAU TƯ
1.4 QUY TRÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
1.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ HIỆN NAY
2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK VIỆT NAM
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển TTCKVN
2.1.2 Thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán Việt nam
2.2 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO DANH MỤC ĐẦU TƯ
2.2.1 Quỹ đầu tư
2.2.2 Thực trạng hoạt động và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt nam.
2.3 TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
3.1 ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU
3.1.1 Phân tích kinh tế vĩ mô.
3.1.2 Phân tích ngành.
3.1.3 Chính sách phân bổ tài sản
3.2 SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU
3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ
3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý và các giải pháp khác để ổn định thị trường chứng khoán.
3.3.2 Giải pháp gia tăng cầu đầu tư cả về chất lượng lẫn số lượng.
3.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường
3.3.4 Triển khai mô hình thanh toán, bù trừ đối tác trung tâm.
3.3.5 Sớm triển khai quỹ đầu tư chứng khoán mở.
3.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan