[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý vi sinh vật đệm lót trấu và mùn cưa tới môi trường chuồng nuôi và hiệu quả nuôi gà thịt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý vi sinh vật đệm lót trấu và mùn cưa tới môi trường chuồng nuôi và hiệu quả nuôi gà thịt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan tài liệu
1.1.1. Cơ sở khoa học
1.1.2. Tiêu chuẩn vệ sinh Ďối với tiểu khí hậu chuồng nuôi gà
1.1.3. Giới thiệu về Ďệm lót lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà
1.1.4. Vài nét về gà thí nghiệm
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, Ďịa Ďiểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Địa Ďiểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của chất liệu Ďệm lót khác nhau Ďến số lượng vi khuẩn E.coli, Salmonella, Coliform và nồng Ďộ một số khí Ďộc: NH3, CO2, H2S
2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật Ďệm lót trấu và mùn cưa tới môi trường chuồng nuôi và hiệu quả nuôi gà thịt
2.2.3. Đánh giá các chỉ tiêu năng suất và chất lượng thịt của gà thí nghiệm
2.2.4. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của việc sử dụng Ďệm lót lên men trong chăn nuôi gà thịt
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nguyên liệu
2.3.2. Phương pháp làm Ďệm lót lên men
2.3.3. Bố trí thí nghiệm
2.3.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Ďệm lót xử lý vi sinh vật Ďến một số chỉ tiêu về khí hậu chuồng nuôi
3.1.1. Hàm lượng một số khí Ďộc trong chuồng nuôi
3.1.2. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh hoc Banasa N01 tới số lượng vi khuẩn Coliform, E.coli, Salmonella chuồng nuôi
3.2. Tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
3.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh
3.2.2. Tỷ lệ nuôi sống
3.3. Khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm
3.3.1. Sinh trưởng tích lũy
3.3.2. Sinh trưởng tuyệt Ďối của gà thí nghiệm
3.3.3. Sinh trưởng tương Ďối của gà thí nghiệm
3.4. Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn
3.4.1. Khả năng thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm
3.4.2. Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng
3.4.3. Tiêu tốn năng lượng trao Ďổi (Kcal) và protein (g) cho 1kg tăng khối lượng
3.5. Năng suất thịt của gà thí nghiệm
3.6. Hiệu quả kinh tế của gà thí nghiệm
3.6.1. Chỉ số sản xuất PI (Peroformance - Index)
3.6.2. Chỉ số kinh tế EN (Economic Number)
3.6.3. Chi phí trực tiếp cho 1 kg gà
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan