[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hệ truyền động ứng dụng động cơ từ kháng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hệ truyền động ứng dụng động cơ từ kháng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU CHUNG VỀ CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ TỪ KHÁNG
1.1. Tổng quan về các loại động cơ từ kháng (ĐCTK)
1.2 Giới thiệu chung về động cơ từ kháng đồng bộ tuyến tính
1.2.1 Kiểu động cơ 2 trục LSRM
1.2.2 Nhận dạng các tham số thực nghiệm
1.3 Giới thiệu chung về động cơ từ kháng loại đóng ngắt (Switched reluctane motor - SRM )
1.3.1.Stator
1.3.2 Rotor
1.4 Ưu điểm và ứng dụng của SRM.
1.5. Tiền đề để xây dựng một hệ truyền động SRM
Chương 2. NGUYÊN LÝ, CẤU TRÚC, ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TỪ KHÁNG
2.1. Nguyên lý của SRM
2.1.1. Phương thức hoạt động
2.1.2 Nguyên lý hoạt động
2.2 Đặc tính cơ bản của SRM
2.3. Các phương trình mô tả động cơ SRM
2.3.1. Phương trình cân bằng điện từ
2.3.2. Phương trình Momen tổng
2.3.3. Phương trình Momen tối giản
2.3.4. Phương trình động học
2.4. Phương pháp chung điều khiển SRM
2.5. Cấu trúc nghịch lưu
2.6. Cấu trúc điều khiển có cảm biến vị trí
2.7 Cấu trúc điều khiển không cần cảm biến vị trí
Chương 3. KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC HỆ TRUYỀN ĐỘNG ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ TỪ KHÁNG
3.1. Mô hình SRM tuyến tính
3.2 Mô hình phi tuyến
3.3 Các kết quả mô phỏng
3.3.1 Kết quả mô phỏng ở chế độ tuyến tính
3.3.2 Kết quả mô phỏng ở chế độ phi tuyến
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan