[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Giao đất giao rừng và quản lý tài nguyên rừng có tham gia trên thế giới
1.2. Ở Việt Nam
1.2.1. Giao đất giao rừng và quản lý tài nguyên rừng có tham gia ở VN
1.2.2. Tình hình giao đất giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
1.3. Luật và chính sách của nhà nước liên quan đến cách thức quản lý rừng và đất lâm nghiệp có sự tham gia
1.4. Những nghiên cứu liên quan đến giao và sử dụng rừng, đất lâm nghiệp ở Việt Nam
1.5. Giao đất giao rừng, quản lý rừng và đất rừng tại tỉnh Thái Nguyên
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.3. Phạm vi nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội
2.4.2. Những nhân tố ảnh hưởng sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao
2.4.3. Nghiên cứu tình hình giao đất lâm nghiệp trên địa bàn
2.4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên phương diện kỹ thuật
2.4.5. Phân tích hiệu quả sử dụng đất sau khi giao, nhận
2.4.6. Đề xuất các giải pháp
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.5.2. Phương pháp điều tra chuyên đề
2.5.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu (nội nghiệp)
Chương 3. ĐIỀU KIÊN TỰ NHIÊN, KTXH 33
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.2. Điều kiện kinh tế
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất lâm nghiệp
4.1.1. Nhân tố bên trong
4.1.2. Nhân tố bên ngoài
4.2. Quá trình thực hiện công tác giao đất giao rừng tại xã Hoà Bình
4.3. Kết quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sau khi giao
4.4. Kết quả nghiên cứu về quá trình giao, nhận và sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
4.4.1. Kết quả quan sát, ghi nhận từ phía giao: cấp bộ cấp tỉnh, huyện, xã
4.4.2. Kết quả quan sát từ phía người dân nhận đất, nhận rừng sau khi giao
4.5. Kết quả nghiên cứu
4.6. Một số đề xuất
4.6.1. Giải pháp về đất đai
4.6.2. Giải pháp về kỹ thuật
4.6.3. Giải pháp về chính sách đầu tư, vốn
4.6.4. Giải pháp về môi trường
Chương 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan