[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học trong quả Ké đầu ngựa (Xanthium strumarium L.)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học trong quả Ké đầu ngựa (Xanthium strumarium L.)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ HỌ CÚC (ASTERACEAE) VÀ CHI XANTHIUM
1.1.1. Họ cúc (asteraceae)
1.1.2. Chi xanthium
1.2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY KÉ ĐẦU NGỰA
1.2.1. Đặc điểm thực vật.
1.2.2. Đặc điểm sinh thái
1.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC VẬT CHI XANTHIUM
1.3.1. Một số nghiên cứu hoá thực vật quả Ké đầu ngựa
1.3.2. Sử dụng trong y học dân gian
1.3.3. Một số bài thuốc dân gian từ quả Ké đầu ngựa
1.4. CÁC DẠNG AXIT BÉO HAY GẶP TRONG TỰ NHIÊN
CHƯƠNG 2: PHẦN THỰC NGHIỆM
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp sử lý mẫu
2.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết
2.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất
2.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
2.2.1. Dụng cụ và hoá chất
2.2.2. Thiết bị nghiên cứu
2.3. CÁC DỊCH CHIẾT TỪ QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA (XANTHIUM STRUMARIUM L.)
2.3.1. Các dịch chiết
2.3.2. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (antimicrobial activity)
2.3.3. Phát hiện định tính các nhóm chất
2.3.3.1. Các ancaloit
2.3.3.2. Các sterol
2.3.3.3. Các flavonoit
2.3.3.4. Các saponin
2.3.3.5. Các cumarin
2.3.3.6. Các tanin
2.3.3.7. Các glucozit trợ tim
2.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT
2.4.1. Phân tích thành phần các axit béo trong dịch chiết n-hexan của quả Ké đầu ngựa trên GC
2.4.2. Phân lập và tinh chế các chất trong dịch chiết n-hexan; etylaxetat của quả ké đầu ngựa bằng phương pháp sắc ký cột
2.4.2.1. β – Sitosterol (KĐN.H8)
2.4.2.2. 3-O- β -D-glucopyranosyl- β -Sitosterol (KĐN.E33)
CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. NGUYÊN TẮC CHUNG
3.2. PHÁT HIỆN CÁC NHÓM CHẤT CÓ TRONG DỊCH CHIẾT N-HEXAN, DỊCH CHIẾT ETYLAXETAT VÀ DỊCH CHIẾT METANOL CỦA QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA (XANTHIUM STRUMARIUM L.)
3.3. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH DỊCH CHIẾT N-HEXAN, DỊCH CHIẾT ETYLAXETAT VÀ DỊCH CHIẾT METANOL CỦA QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA (XANTHIUM STRUMARIUM L)
3.4. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA
3.4.1. Các axit béo
3.4.2. Các hợp chất sterol
3.4.2.1. β-sitosterol hay 24R-stigmast-5 en-3-õ-ol (KĐN.H8)
3.4.2.2. 3-O- β -D-glucopyranosyl- β -sitosterol (KĐN.E33)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan