[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung
MỤC LỤC
Chương 1 MỞ ĐẦU
1.1 Giới thiệu tổng quan
1.2 Tình hình triển khai
1.2.1 Thế giới
1.2.2 Việt Nam
1.3 Nhu cầu thực tế
1.4 Mục tiêu của đề tài
1.5 Nội dung của luận văn
Chương 2 CHỮ KÝ SỐ
2.1 Giới thiệu
2.1.1 Nhu cầu thực tế
2.1.2 Khái niệm
2.1.3 Các dịch vụ bảo mật
2.1.4 Nguyên lý hoạt động của chữ ký số
2.2 Thuật toán hàm băm mật mã
2.2.1 Giới thiệu
2.2.2 Một số hàm băm mật mã thông dụng
2.2.3 Kết quả thử nghiệm và nhận xét
2.3 Thuật toán chữ ký số
2.3.1 Giới thiệu
2.3.2 Một số thuật toán chữ ký số thông dụng
2.3.3 Kết quả thử nghiệm và nhận xét
2.4 Kết luận
Chương 3 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KHÓA CÔNG KHAI
3.1 Giới thiệu
3.2 Chứng nhận số
3.2.1 Các loại chứng nhận
3.2.2 Chu kỳ sống của chứng nhận số
3.3 Các chức năng chính
3.3.1 Khởi tạo
3.3.2 Yêu cầu chứng nhận
3.3.3 Tạo lại chứng nhận
3.3.4 Hủy bỏ chứng nhận
3.3.5 Lưu trữ và phục hồi khóa
3.4 Kết luận
Chương 4 HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI
4.1 Giới thiệu
4.1.1 Khái niệm
4.1.2 Vai trò và chức năng
4.1.3 Các thành phần của một hạ tầng khóa công khai
4.2 Các kiến trúc PKI
4.2.1 Kiến trúc CA đơn
4.2.2 Kiến trúc danh sách tín nhiệm
4.2.3 Kiến trúc phân cấp
4.2.4 Kiến trúc lưới
4.2.5 Kiến trúc lai
4.2.6 Nhận xét
4.3 Kết luận
Chương 5 Phân tích một số nguy cơ tổn thương trong hệ mã RSA
5.1 Tổng quan về hệ mã RSA
5.1.1 Giới thiệu
5.1.2 Thuật toán
5.1.3 Các ứng dụng quan trọng
5.2 Nguy cơ tổn thương của hệ mã trước các tấn công và cách khắc phục
5.2.1 Tổn thương do các tấn công phân tích ra thừa số nguyên tố
5.2.2 Tổn thương do bản thân hệ mã
5.2.3 Tổn thương do lạm dụng hệ mã
5.2.4 Tổn thương do sử dụng số mũ bí mật nhỏ
5.2.5 Tổn thương do sử dụng số mũ công khai nhỏ
5.2.6 Tổn thương do khai thác thời gian thực thi
5.3 Kết luận
Chương 6 MỘT SỐ BÀI TOÁN QUAN TRỌNG TRONG HỆ MÃ RSA
6.1 Nhu cầu
6.2 Bài toán tính toán nhanh trên số lớn
6.3 Bài toán phát sinh số ngẫu nhiên
6.4 Bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên
6.4.1 Giới thiệu
6.4.2 Một số thuật toán kiểm tra tính nguyên tố theo xác suất
6.4.3 Nhận xét
6.5 Bài toán phát sinh số nguyên tố
6.5.1 Giới thiệu
6.5.2 Phát sinh số khả nguyên tố
6.5.3 Phát sinh số nguyên tố
6.5.4 Nhận xét
6.6 Kết luận
Chương 7 XÂY DỰNG BỘ THƯ VIỆN “SMARTRSA”, CÀI ĐẶT HIỆU QUẢ HỆ MÃ RSA
7.1 Giới thiệu
7.2 Các thuật toán và chức năng được cung cấp trong thư viện
7.3 Một số đặc tính của bộ thư viện
7.4 Kết quả thử nghiệm và nhận xét
7.4.1 Các thuật toán tính nhanh lũy thừa modulo
7.4.2 Các thuật toán kiểm tra tính nguyên tố theo xác suất
7.4.3 Các thuật toán phát sinh số nguyên tố
7.5 Kết luận
Chương 8 CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CHỨNG THỰC KHÓA CÔNG KHAI SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ EJBCA
8.1 Gói phần mềm mã nguồn mở EJBCA
8.1.1 Giới thiệu
8.1.2 Kiến trúc
8.1.3 Chức năng
8.1.4 So sánh với các gói phần mềm khác
8.1.5 Lý do chọn gói phần mềm mã nguồn mở EJBCA
8.2 Cải tiến gói phần mềm mã nguồn mở EJBCA
8.2.1 Nhu cầu
8.2.2 Cải tiến bộ sinh khóa RSA của EJBCA
8.2.3 Nhận xét
8.3 Triển khai hệ thống
8.3.1 Mục tiêu
8.3.2 Mô hình triển khai
8.3.3 Kết quả triển khai và thử nghiệm
8.4 Kết luận
Chương 9 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan